Europeiska kommissionen finansierade nationella grupper av Bolognaexperter fram till 2013 i de länder som arbetar med Bolognaprocessen. Expertgruppen är för närvarande vilande.

Bolognaexperterna stödde lärosätenas arbete med Bolognaprocessen och fungerade som experter och rådgivare till dem som var engagerade i arbetet vid svenska universitet och högskolor. EU-kommissionen delfinansierade Bolognaexpertgruppens verksamhet inom programmet Erasmus. 

Bolognaexpertgruppen arrangerade bland annat seminarier och möten. Experterna deltog gärna vid seminarier, workshops och andra möten som lärosätena arrangerade kring arbetet med Bolognaprocessen/det gemensamma europeiska området för utbildning. I grupperna fanns representanter från rektorsnivå, internationella kontor, undervisande personal, studenter samt andra experter inom området högre utbildning.

För närvarande har vi ingen finansiering från EU-kommissionen, därför är Bolognaexpertgruppen vilande.

Erasmus + på UHR:s webbplats utbyten.se 

Kontaktperson

Anders Ahlstrand
Universitets- och högskolerådet
E-post: bolognaexpertgruppen@uhr.se
Tel: 010-470 04 59

Senast uppdaterad: 17 september 2020