Mjuka lärandemål i undervisning och examination och Betygssättning i svensk högre utbildning – hinder för mobilitet? var temata för Bolognaseminarier under 2013.

1. Mjuka lärandemål i undervisning och examination, 25 november 2013

I och med 2007 års högskolereform infördes mål för samtliga examina inom högre utbildning i Sverige. Målen är olika till både innehåll och omfattning. Under seminariet den 25 november på Karolinska Institutet fokuserade vi på de examensmål som rör de generella kompetenserna.

De examensmål som rör de generella kompetenserna handlar exempelvis om studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter, beaktande av mänskliga rättigheter och empatisk förmåga.

Dessa mål är lika viktiga som ämnesförståelse och vetenskaplighet. De ska examineras och är även föremål för Universitetskanslersämbetets utvärdering. Men hur väl har högskolorna lyckats ta hand om och förverkliga dessa mål i utbildningarna? Framgångsrika lösningar presenterades och tillfällen till diskussion och problematisering gavs.

Seminariet samlade ca 180 deltagare från 35 lärosäten.

Program

Mjuka lärandemål i undervisning och examination » (pdf, nytt fönster)

Presentationer

Annika Pontén, avdelningschef, Universitetskanslersämbetet
Så togs lärandemålen fram » (pdf, nytt fönster)

Ulrika Lundqvist, pedagogisk utvecklingsledare, Chalmers tekniska högskola
Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar » (pdf, nytt fönster)

Kristina von Hausswolff, senior universitetsadjunkt, Malmö högskola
Johan Gustavsson, universitetsadjunkt, Malmö högskola
Att visa kunskap genom argumentation - Muntlig examination inom etik och logik » (pdf, nytt fönster)

Ingrid Ahnesjö, ordförande i Naturvetenskapliga utbildningsnämnden, Uppsala universitet
DiaNa-projektet - systematisk kommunikationsträning för naturvetare och teknologer » (pdf, nytt fönster)

Linda Johansson, projektledare, Enheten för bioentreprenörskap, Karolinska Institutet
Entreprenörskap i Karolinska Institutets grundutbildningar - implementering, utmaningar och möjligheter » (pdf, nytt fönster)

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor för forskarutbildning, Karolinska Institutet
Mål inom forskarutbildning - hur gör vi? »  (pdf, nytt fönster)

Jeanette Johansen, utredare, Universitetskanslersämbetet
Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar?
» (pdf, nytt fönster)

Lars Haikola, universitetskansler, Universitetskanslersämbetet
Lärandemålen i den svenska Bolognareformen - en balansfråga » (pdf, nytt fönster)

Sammanfattning av eftermiddagens gruppdiskussioner » (pdf, nytt fönster)

2. Betygsättning i svensk högre utbildning hinder för mobilitet?, 4 juni 2013

Svenska och utländska studenter som har studerat i Sverige och vill fortsätta med studier utomlands missgynnas vid tillgodoräknande av betygen vid det utländska universitetet. Anledningen till detta är att det är svårt det är att förstå värdet i de svenska betygen när man försöker översätta dem till andra betygsskalor. Antalet betygssteg är alltför få för att de ska kunna ge en indikation om studentens prestation. Tiden verkar mogen för att ta upp en diskussion om betyg och en eventuell nationell betygsskala kunde seminariedeltagarna konstatera.

Närmare 110 personer från 29 universitet och högskolor deltog i seminariet som hölls den 4 juni i Stockholm.

Program

Program, Betygsättning i svensk högre utbildning - hinder för mobilitet?, 4 juni 2013 (pdf) »

bild från seminariet 4 juni 2013

Presentationer

Mats Edvardson, Göteborgs universitet, verkställande ledamot i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor:

Betygsättning i svensk högre utbildning - ett hinder för mobilitet (ppt) »

Rosalind Duhs, UCL Centre for the Advancement of Learning and Teaching (CALT):

Svenska betyg utifrån ett internationellt perspektiv (pdf) »

Max Scheja, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet:

Målstyrning och lärande - en pedagogisk problematisering av målstyrda graderade betyg (pdf) »

Carina Eriksson och Berndt Andersson, Karlstads universitet:

Bolognaseminarium om betygsättning (pdf) »

Cecilia George, Enic-Naric Sverige:

Fyra frågor om betyg som har kommit in till UHR/Enic-Naric Sverige (pdf) »

Marie Herner Hällström, Externa relationer, Lunds universitet:

Svenska betyg och utländska stipendier (pdf) »

Videofilmer från seminariet

Rektor Astrid Söderbergh Widding, Stockholm universitet
(introducerad av Ulf Dalnäs, Göteborgs universitet),
Mats Edvardson, Göteborgs universitet,
Rosalind Duhs,
UCL Centre for the Advancement of Learning and Teaching (CALT),
Max Scheja, Stockholms universitet,
Cecilia George, Universitets- och högskolerådet,
Berndt Andersson och Carina Eriksson, Karlstad universitet,
Mari Herner Hällström, Lunds universitet,
Paneldiskussion

Senast uppdaterad: 23 november 2018