En ny Eurydikerapport visar att situationen för läraryrket i Europa brottas med en hel del problem: Det är en åldrande yrkeskår. En lärarbrist står för dörren, introduktionsprogrammen brister och kompetensutvecklingen motsvarar inte lärarnas upplevda behov.

Den nya Eurydike-rapporten, The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies, ger en del svar på frågor om läraryrkets attraktivitet, hur lärarutbildningen och lärarnas arbetsförhållanden ser ut, hur man introducerar studenterna i yrket och vilken fortbildning europeiska lärare får.

Det finns stora utmaningar på lärarområdet även ute i Europa. Två tredjedelar av grundskollärarna i Europa är över 40 år och 40 procent av dem kommer att pensionera sig inom 15 år. I flera europeiska länder finns en risk för lärarbrist inom några år. Kvalificerad kompetensutveckling för lärare ses som ett sätt att öka yrkets attraktivitet, men rapporten visar att kompetensutvecklingen inte alltid möter de kompetensutvecklingsbehov som lärarna själva uttrycker. Endast 27 procent av lärarna har varit utomlands i professionellt syfte. På EU-nivå rapporterar mera än 40 procent av alla lärare i moderna språk att de aldrig har varit utomlands i kompetensutvecklingssyfte.

Övergången från lärarutbildningen till yrkeslivet ses som en kritisk period för att motivera till att stanna kvar i yrket. Majoriteten av länderna har ett formellt system för en introduktionsperiod för nyanställda lärare, men endast i sex utbildningssystem rapporterar en majoritet av unga lärare att de deltagit i ett introduktionsprogram.

Rapporten “The teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies” tar upp både lagstiftning som reglerar lärarprofessionen och praxis och analyserar förhållandet däremellan och lärarnas egna uppfattningar om yrket.

Rapporten har tagits fram av Eurydikenätverket och baserar sig även på data från Eurostat och TALIS 2013 (The Teaching and Learning International Survey).

Sök rapporten på Eurydikes webbplats:

Eurydice, Comparative Reports på EU-kommissionens webbplats

Senast uppdaterad: 13 juni 2022