Forums uppdrag är att underlätta internationalisering av den svenska högskolan.

Forum för internationalisering skapades i slutet av 2008 på Utbildningsdepartementets initiativ. Syftet är att förbättra samordningen mellan de svenska myndigheter och organisationer som berörs av och kan påverka universitetens och högskolornas internationalisering.

Internationaliseringen av den högre utbildningen ger möjligheter, men det kan också uppstå problem. När många organisationer är inblandade finns det till exempel risk att frågor faller mellan stolarna.

Forum för internationalisering ska bidra till att undanröja hinder för internationalisering av högre utbildning i Sverige. Det gäller alla former av internationalisering:
  • utresande från Sverige av studenter och lärare
  • inresande till Sverige av studenter och lärare
  • internationalisering på hemmaplan

I forumet kan deltagarna utbyta erfarenheter, inventera möjligheter och arbeta tillsammans för att undvika sådana problem.

Forumet har till uppgift att underlätta samordning av de berörda myndigheternas och organisationernas arbete. Forumet träffas tre gånger per år och arbetet samordnas av Universitets- och högskolerådet.

Forum vill få frågor

För att underlätta internationalisering vill vi i forum gärna få in frågor och exempel på problem.

Kontaktperson för forum

Mejla eller ring till Anders Ahlstrand eller Mikael Olsson
E-post är fornamn.efternamn@uhr.se

Anders Ahlstrand har telefon 010-470 04 59
Mikael Olsson har telefon 010-470 04 89 

Vilka är med i forumet?

I forum ingår följande organisationer och deras representanter.

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Henrik Strömberg-Croné, utredare, rättsavdelningen 
Alexandra Swenning Berglin, utredare, rättsavdelningen

Justitiedepartementet

Louise Andersson, departementssekreterare, enheten för styrning inom migrationsområdet
Ulrika Moberg, departementssekreterare, enheten för migrationsrätt
Otto Svanberg Ohlsson, departementssekreterare, enheten för migrations- och asylpolitik

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Stefan Bengtsson, rektor Chalmers tekniska högskola
Marita Hilliges, generalsekreterare, SUHF
Cilla Häggkvist, Uppsala universitet - kvarstår
Tina Murray, internationell strateg, KTH, ledamot i SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor
Eva Åkesson, rektor, Uppsala universitet, ordförande för SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor

Näringsdepartementet

Erik Åstedt, departementssekreterare, enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning
Lena Bruce, kansliansvarig, kansliet för innovations- och forskningskontoren i
utlandet

Migrationsverket

Camilla Odin, rättslig expert, migrationsrättsavdelningen
Markus Filipsson, processledare, kvalitetsavdelningen

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT)

Hans Pohl, programchef

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Hannah Akuffo, forskningssekreterare, enheten för forskningssamarbete
Teresa Soop, forskningssekreterare, enheten för forskningssamarbete

Svenska institutet

Kurt Bratteby, avdelningschef, avdelningen för relationsskapande verksamhet
Monika Wirkkala
, enhetschef, enheten för talangmobilitet

Sveriges förenade studentkårer (SFS)

Linn Svärd, student, Lunds tekniska högskola

Universitets- och högskolerådet

Susanne Wadsborn-Taube, avdelningschef, avdelningen för antagning och studentstöd
Tuula Kuosmanen
, avdelningschef, avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor
Daniel Edquist, enhetschef, avdelningen för internationellt samarbete

Universitetskanslersämbetet

Anna Lund, utredare, analysavdelningen
Per Westman, strategi- och planeringsansvarig, verksledningen

Utbildningsdepartementet

Helena Lejon, departementssekreterare, universitets- och högskoleenheten
Sara Bingle
, departementssekreterare, universitets- och högskoleenheten

Utrikesdepartementet

Kamilla Lindström, departementssekreterare, enheten för kulturfrämjande och Sverigebilden

Senast uppdaterad: 29 maj 2019