Forums uppdrag är att underlätta internationalisering av den svenska högskolan.

Forum för internationalisering skapades i slutet av 2008 på Utbildningsdepartementets initiativ. Syftet är att förbättra samordningen mellan de svenska myndigheter och organisationer som berörs av och kan påverka universitetens och högskolornas internationalisering.

Internationaliseringen av den högre utbildningen ger möjligheter, men det kan också uppstå problem. När många organisationer är inblandade finns det till exempel risk att frågor faller mellan stolarna.

Forum för internationalisering ska bidra till att undanröja hinder för internationalisering av högre utbildning i Sverige. Det gäller alla former av internationalisering:
  • utresande från Sverige av studenter och lärare
  • inresande till Sverige av studenter och lärare
  • internationalisering på hemmaplan

I forumet kan deltagarna utbyta erfarenheter, inventera möjligheter och arbeta tillsammans för att undvika sådana problem.

Forumet har till uppgift att underlätta samordning av de berörda myndigheternas och organisationernas arbete. Forumet träffas två till tre gånger per år och arbetet samordnas av Universitets- och högskolerådet.

Vill få in frågor

För att underlätta internationalisering vill vi i forum gärna få in frågor och exempel på problem.

Kontaktpersoner för forum

Mejla eller ring till Anders Ahlstrand eller Anders Clarhäll.
E-post är fornamn.efternamn@uhr.se
Anders Ahlstrand har telefon 010-470 04 59
Anders Clarhäll har telefon 010-470 04 02

Vilka är med i forumet?

I forum ingår följande organisationer och deras representanter.

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Eva Rummel, utredare, gruppen för utländska studerande
Alexandra Swenning Berglin, utredare, rättsavdelningen

Justitiedepartementet

Johan Brandt, departementssekreterare, enheten för styrning inom migrationsområdet.
Elin Jansson
, departementssekreterare, enheten för migration och asylpolitik

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Anders Söderholm, rektor, Mittuniversitetet
Linda Gerén
, utredare, SUHF
Marianne Granfelt
, generalsekreterare, SUHF
Cilla Häggkvist
, Uppsla universitet och verkställande ledamot i SUFH:s studieadministrativa expertgrupp
Eva Åkesson
, rektor, Uppsala universitet

Migrationsverket

Patrik Pettersson, rättslig expert
Markus Filipsson, processledare

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Sophia Tannergård, projektkoordinator

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT)

Hans Pohl, programchef

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Hannah Akuffo, chef, Enheten för forskningssamarbete
Teresa Soop, forskningssekreterare, Enheten för forskningssamarbete

Svenska institutet

Kurt Bratteby, avdelningschef, Avdelningen för relationsskapande verksamhet
Monika Wirkkala
, enhetschef, Enheten för talangmobilitet

Sveriges förenade studentkårer (SFS)

Patrik Henriksson, student, Linnéuniversitetet
Åsa Hansson
, student, Göteborgs universitet

Universitets- och högskolerådet

Mats Embertsén, kundstrateg, staben
Tuula Kuosmanen
, avdelningschef, avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor
Jari Rusanen, handläggare, avdelningen för internationellt samarbete

Universitetskanslersämbetet

Annika Pontén, avdelningschef, analysavdelningen
Per Westman, strategi- och planeringsansvarig, verksledningen

Utbildningsdepartementet

Anna Beijmo, departementssekreterare, universitets- och högskoleenheten
Albin Gaunt
, departementssekreterare, universitets- och högskoleenheten

Utrikesdepartementet

Kristina Lindberg, departementssekreterare, Enheten för kulturfrämjande och Sverigebilden

Senast uppdaterad: 17 augusti 2016