Här finns minnesanteckningarna för möten sedan 2015.

Möten under 2021

25 mars

Mötesagenda
Mötesagenda (pdf)

Minnesanteckningar
Minnesanteckningar (pdf)

Presentationer från mötet

Presentation, Adrian Stymne, SISA (pdf)

Presentation, Per Rosenblad, UHR (pdf)

Forum blir plattform intro, UHR (pdf)

Brexit konsekvenser för studiestöd, CSN (pdf)

Möten under 2020

2 oktober

Mötesagenda
Mötesagenda (pdf)

Minnesanteckningar
Minnesanteckningar (pdf)

Presentationer från mötet

Presentation, Mikael Olsson, UHR (pdf)

Presentation, Anders Ahlstrand, UHR, (pdf)

Presentation, Daniel Edquist, UHR (pdf)

Presentation, Hans Pohl, STINT (pdf) 

Presentation, Henrik Strömberg Croné, Alexandra Swenning, CSN (pdf)


Presentation, Kurt Bratteby, Monika Wirkkala, Svenska institutet (pdf)


Presentation, Loulou von Ravensberg, UKÄ (pdf


Presentation, Markus Filipsson, Camilla Odin Migrationsverket (pdf)11 mars

Minnesanteckningar (pdf)

Presentationer från mötet

Markus Filipsson, Migrationsverket

Arbetsgruppen för migrationsfrågor

Mikael Olsson, UHR

Kartläggning av forummedlemmarnas nätverk för internationalisering

Maria Wilenius, Stockholms universitet och Karin Knutsson, KTH

Europauniversiteten – European University Initiative

André Bryntesson, Uppsala universitet

Internationella studenter i Sverige

 

Möten under 2019

29 maj

Minnesanteckningar (pdf)

Presentationer från mötet

Markus Filipsson, Migrationsverket och Cilla Häggkvist, SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor

Arbetsgruppen för migrationsfrågor

Eva Åkesson, SUHF, UU

SUHF:s expertgrupp

Mikael Olsson, UHR

Workshoppresentation

Mikael Olsson, UHR

EU-rekrytering och tjänstemannautbyte

 

6 mars

Minnesanteckningar (pdf)

Presentationer från mötet

Anders Ahlstrand

Hur kan samverkan stärkas

Gemensam studie CSN och UHR

Markus Filipsson

Arbetsgruppen för migrationsfrågor

Lena Bruce

Regeringens innovations och forskningsråd

Joakim Appelquist, Vinnova

Utlandskontor

Johan Lindell, VR

Utlandskontor

 

Möten under 2018

21 november

Minnesanteckningar (pdf)

Presentationer från mötet

Maria Wilenius

Slutbetänkande internationaliseringsutredningen

Karin Derestam

E-sam Livshändelsen Ny i Sverige

Forumsekretariatet

Forums arbetsgrupp för migrationsfrågor

Remissvar Student- och forskardirektivet

Diskussion internationaliseringsutredningen

5 juni

Minnesanteckningar (pdf)

Presentationer från mötet

Internationaliseringsutredningen
Agneta Bladh, Internationaliseringsutredningen

Innovations- och forskningskontoren
Marie Ivarsson, Näringsdepartementet

Lärosäten som verktyg för att attrahera högkvalificerad arbetskraft
Carl Wadell, Tillväxtanalys

15 februari

Minnesanteckningar (pdf)

Presentationer frånmötet

Från Sverige med Erasmus+ - Ett rum av utbytesstudenters upplevelser, praktiker och preferenser
André Bryntesson, Mikael Börjesson och Ashley Haru, Uppsala universitet

Uppföljning av utlandsstudiemedelsreformen 2015
Henrik Strömberg Croné, CSN

Utlandsstudier - vad händer sedan?
Malin Leonardsson, CSN

Regeringsdirektivet Samordnad webbaserad information
Marleen Whitely och Susanne Wadsborn Taube

Möten under 2017 

8 november

Minnesanteckningar (pdf)

Presentationer från mötet
Internationalisering i Norge
Ragnhild Tungesvik, Senter for internasjonalisering inom utdanning (SIU), Norge

Utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor (U 2017:02)
Agneta Bladh, Regeringskansliet

Biståndets roll i högskolans internationalisering
Teresa Soop, Sida

SLU och internationalisering
Ylva Hillbur, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

10 maj

Minnesanteckningar (pdf)

Presentationer från mötet
Ökad internationalisering av universitet och högskolor
Maria Wilenius och Albin Gaunt, internationaliseringsutredningen

Academic Staff in Higher Education in Europe, Eurydikerapport juni 2017
Ulf Hedbjörk, UHR

Utlandsorganisationen för innovation, forskning och högre utbildning
Erik Åstedt, Näringsdepartementet

SI:s stöd till utlandsmyndigheter
Monika Wirkkala, Svenska institutet

9 februari

Minnesanteckningar (pdf)

Presentationer från mötet:
Kartläggning av studieavgifter - regeringsuppdrag,
Marie Kahlrot, UKÄ

Aktuell debatt i Norge om studieavgifter,
Margrete Sövik, Senter for internasjonalisering av utdanning, Norge

Internasjonal studentutveksling - hvordan og hvorfor?
Dag Stenvoll, Senter for internasjonalisering av utdanning, Norge

Nytt från SUHF:s expertgrupp för internationalisering,
Per Nilsson, UmU och SUHF

Analys av konsekvenser av Storbritanniens utträde ur EU - uppdrag i UHR:s regleringsbrev
Mats Embertsén, UHR

 

Möten under 2016

20 oktober

Minnesanteckningar (pdf)

Presentationer från mötet:
Internationell mobilitet på forskarutbildningsnivå,
Ingrid Pettersson, UKÄ

Migrationsärenden för studenter på forskarutbildning
Anders Clarhäll, UHR

Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd - Betänkande av tjänsteleverantörsutredningen
Anders Ahlstrand, UHR

 

11 maj

Minnesanteckningar (pdf)

Presentationer från mötet:
Transnationella strategier och det svenska högskolefältet,
Mikael Börjesson och André Bryntesson

Utresande svenska studenter - Studentkategorier och hinder för mobilitet,
Anders Clarhäll

Möjliggöra mobilitet - Erfarenheter från SLU
Geir Löe

Det akademiska värdet av mobilitet - Förslag till åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter
Anders Ahlstrand

Swedish International Students & Alumni, SISA
Maximilian Richter och Henrik Blomqvist

4 februari

Minnesanteckningar(pdf)

Presentationer från mötet:
SUHF:s expertgrupp för internationalisering
Eva Malmström Jonsson

Coming to Sweden to study - a hearing on conditions for international students in Sweden

Hearing för internationella studenter, Göteborg, december 2015
Anders Clarhäll

Möten under 2015

30 september

Minnesanteckningar (pdf)

Presentation från mötet:
Processkartläggning - förslag till fortsatt arbete
Anders Clarhäll

22 april

Minnesanteckningar (pdf)

Presentationer från mötet:
Förhandsbesked av tillgodoräknande
Carl Larsson

Tillgodoräknande av utlandsstudier
Anders Ahlstrand

Utbytesstudier och studiestöd
Henrik Strömberg Croné

Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning
Malin Jönsson och Cecilia Georg

Nya bestämmelser avseende studiemedel för utlandsstudier
Henrik Strömberg Croné

 

Tidigare år

Om du vill veta vad som har hänt under forumets tidigare verksamhetsår, kontakta:

Anders Ahlstrand
E-post: fornamn.efternamn@uhr.se
Telefon: 010-470 04 59

och

Madelen Charysczak
E-post fornamn.efternamn@uhr.se
Telefon 010-470 05 25

Senast uppdaterad: 23 september 2021