Lyssna

Välbesökt hearing den 19 oktober 2022

Plint, Plattform för internationalisering, har genomfört en hearing för att få inspel på frågor som ska prioriteras för att skapa bättre förutsättningar för internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation. Här kan du ta del av vad som kom in från de fyra arbetsområdena samt presentationer från dagen.

Lisa Truedsson med publik

Plint samordnar frågor som påverkar internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation. Uppdraget genomförs i nära dialog med universitet och högskolor samt andra berörda myndigheter och aktörer. Plint ska både vara en resurs för problemlösning och för kunskapsutbyte.

Totalt hade drygt 300 personer anmält sig till hearingen, varav cirka 60 deltog på plats på Vinnova och resten digitalt. Engagemanget i frågorna som togs upp var tydligt och deltagarna framförde många intressanta synpunkter. 

Dagen inleddes av UHR:s gd Eino Örnfeldt, som också är ordförande för styrgruppen för Plint. Han berörde bakgrunden till och syftet med plattformen. Sedan internationaliseringsutredningen presenterade sin rapport har förutsättningarna för internationalisering förändrats: digitalisering, autokratisering och europeisering är tre tydliga trender som vi nu behöver förhålla oss till.

Därefter talade Fredrik Hörstedt, direktör och avdelningschef internationellt samarbete, Vinnova. Han lyfte fram behovet av att utveckla kapacitet för att hantera samarbete med aktörer i ”känsliga” länder och ansvarsfull internationalisering. Plint kommer att vara ett stöd för att skapa säkra arenor för det.

Anders Ahlstrand, samordnare för Plint, berättade om uppdraget från regeringen att stöjda lärosätena i deras internationaliseringsarbete inom högre utbildning, forskning och innovation. 

De fyra arbetsområdena Mobilitet, Ansvarsfull internationalisering, Sverige som kunskapsnation och Omvärldsbevakning och analys har just startat sitt arbete. Under hearingen presenterades deras inledande tankar:

  1. Daniel Edquist, Universitet- och högskolerådet Mobilitet (pdf)
  2. Ann-Mari Fineman, Vinnova Ansvarsfull internationalisering (pdf)
  3. Lisa Truedsson, Sverige som kunskapsnation (pdf)
  4. Magnus Lagerholm, Vetenskapsrådet Omvärldsbevakning och analys (pdf)

Sortering och prioritering är nästa steg

Efter lunch diskuterades fokus framåt inom respektive arbetsområde. Anders Ahlstrand konstaterade under eftermiddagen: 

"Nu tar uppgiften att sortera och prioritera bland allt intressant som kom in vid, och att se på vilket sätt synpunkterna ligger inom Plints och de ingående myndigheternas uppdrag. Några av frågorna ligger kanske utanför vad vi kan påverka och andra kanske snarare gällde sådant som bäst hanteras av lärosätena själva.” 

Det kommer att göras handlingsplaner för de fyra arbetsområdena, utifrån de problemformuleringar som tas fram, och från hearingen.

Referat från diskussionerna samt de frågeområden som deltagarna anser är angelägna.

Under eftermiddagen diskuterades också kommunikationsfrågor. Deltagarna fick bland annat besvara frågor om sina förväntningar på Plints kommunikation, önskemål om typ av kommunikationsinsatser samt vad de själva skulle vilja bidra med till arbetet.

Sammanställning av diskussion om kommunikationsfrågor (pdf)

Kontakta oss gärna om du har några frågor:

Senast uppdaterad: 23 februari 2023