Allmänt om uttagningsproven/concours


Vad är EPSO?

European Personel Selection Office, det vill säga EU-institutionernas rekryteringsorgan.

Hur går ett uttagningsprov till?

På EPSO:s webbplats publiceras kontinuerligt detaljerad information om de uttagningsprov som är aktuella. Innan anmälan måste du registrera dig på EPSO:s webbplats för ett individuellt EPSO-konto. På EPSO:s webbplats, i högra hörnet, finner du länken till registrering. Kontakta oss om du har några frågor.

Vad är "Computer-based multiple-choice test"?

Det är ett datorbaserat test som erbjuds alla som uppfyller kriterierna för de generella uttagningsproven, det vill säga AD och AST.

Kan man genomföra er utbildning inför EPSO:s test online?

Nej, men på webbplatsen Online EU Training, eutraining.eu, kan du köpa övningstester. Länk till eutraining.eu hittar du till höger.

Kan jag skriva "Computer-based multiple-choice test" i exempelvis Frankrike eller måste jag komma till Sverige?

Du kan skriva testet i samtliga EU-länder. När du ansökt till urvalsprovet kommer du få ett e-postmeddelande till ditt konto där du anger tid och plats för när du önskar skriva provet. Platser hittar du på EPSO:s webbplats.

Jag har sökt in som assistent, klarat datortesten och är nu inbjuden till Bryssel för vidare tester och en intervju. Har ni tips eller rekommendationer att ge för "the assessment tests" när det gäller assistenter?

Vi kommer tyvärr inte att kunna erbjuda någon träning, men du kan hitta information om assessment dels i boken The Ultimate EU-testbook, som går att beställa från Adlibris eller läsa via webben, dels ta del av information på EPSO:s webbplats. Länkar hittar du till höger.

Vad är assessment? 

Ett assessment bygger på att man testar kandidaternas förmåga i de kompetenskriterier som EPSO satt upp. Testet genomförs till största delen i Bryssel. En strukturerad intervju innebär att du kortfattat får berätta om dig själv och därefter får svara på frågor kopplade till kompetenskriterierna. Det kan exempelvis vara hur du agerar i en stressad situation, där du ställs inför ett problem och hur du löser det. Du får en inbjudan till assessment center via ditt EPSO-konto.

Om ansökan

Kostar det något att söka?

Nej, det är kostnadsfritt att söka.

Hur anmäler jag mig till ett uttagningsprov?

Det är EPSO som ansvarar för rekryteringen till EU:s institutioner. På EPSO:s webbplats publiceras kontinuerligt detaljerad information om de olika uttagningsproven. Innan du anmäler dig till ett uttagningsprov måste du registrera dig på EPSO:s webbplats för ett individuellt EPSO-konto. På EPSO:s webbplats, i högra hörnet, finner du länken till registrering. Kontakta oss om du har några frågor.

När är sista ansökningsdatum?

För den generella AD-kategorin (handläggare) är planen utifrån EPSO:s årliga rekryteringscykel att registrering till CBT-testet ska ske under perioden mitten av mars till mitten av april. Tiderna kan dock varierna något från år till lår, så det är viktigt att hålla koll på EPSO:s webbplats. Det är viktigt att du bokar ett datum i god tid via ditt EPSO- konto, för att kunna få den tid som passar dig bäst. Du väljer alltså själv datum, tid och ort för provet.

Notera att dessa tider släpps etappvis, och du har större möjlighet att välja en tid som passar dig om du söker tidigt. För att bli godkänd krävs 50 procent rätt på samtliga fyra delar, och de kandidater med bäst resultat går vidare till assessment. EPSO bjuder in tre gånger så många som man ska ha på den slutliga reservlistan. Om 300 personer ska rekryteras bjuder man in 900 till assessment center. 

För AST-kategorin (assistenter) sker utlysningar under året utifrån kompetensbehov. AST tjänsterna är så kallade stödfunktioner och kan vara allt från bibliotek till IT-personal. Olika tjänster utlyses olika år. Detsamma gäller översättare och juristlingvister. De utlyses en gång per år, men olika språk rekryteras olika år.

Kan jag ansöka innan jag tagit min examen?

Till den generella AD 5-kategorin kan du söka uttagningsprov och göra detta innan din examen. För att gå vidare till Assessment Center måste du dock ta ut examen före den 31 juli samma år.

Gäller ansökningsprovet även för tillfälliga anställningar?

Nej, det gör det inte.

Hur länge är mitt resultat aktuellt? Måste jag göra om det om fem år eller liknande?

Ditt resultat är aktuellt så länge reservlistan är giltig, alltså under cirka 12 månader. Institutionerna kan ta beslut om att tiden för reservlistan ska förlängas.

Kan jag ansöka om jag har en funktionsnedsättning eller ett funktionshinder?

Ja särskilda möjligheter finns. Information finns på EPSO:s webbplats, se länk till EPSO till höger.

Kravprofil och önskemål om kompetenser

Vilken kravprofil är aktuell för att kunna genomföra ett uttagningsprov?

Kravet för att få genomföra ett uttagningsprov är att du måste:

 • vara medborgare i ett EU-land
 • ha fullständiga medborgerliga rättigheter
 • ha fullgjort eventuell värnplikt
 • ha mycket goda kunskaper i ett av EU:s officiella språk och tillfredsställande kunskaper i ytterligare ett av dessa språk

Vidare finns det olika ytterligare krav på kvalifikationer beroende av vilken tjänst du väljer att söka. I allmänhet krävs universitetsexamen för samtliga handläggartjänster och ibland kan det också krävas yrkeserfarenhet. Språkvetare (tolkar, översättare, jurist/lingvister) måste ha bättre språkkunskaper än vad som beskrivs ovan.

Till AST-concours (assistent) kan alla med gymnasieutbildning söka, medan AD-concours (administratör) kräver universitetsexamen. För alla uttagningsprov gäller att den sökande måste vara medborgare i ett EU-land. Utöver dessa grundkriterier kan EPSO sätta upp andra krav beroende på vilket uttagningsprov som annonseras ut.

Mer information om vem som kan göra uttagningsprov finns på EPSO:s webbplats. Du kan också kontakta oss om du har frågor.

Vilka vill EPSO rekrytera?

EPSO söker de bästa medarbetarna från hela EU. Grundläggande krav är att du:

 • vill arbeta för EU och påverka vardagen för de 500 miljoner människor som bor här
 • är analytisk, har god organisationsförmåga, är bra på att kommunicera och lätt anpassar dig till nya miljöer och människor
 • vill se resultat och kan arbeta effektivt i ett multikulturellt team
 • vill lära dig mer och utveckla dina kunskaper och färdigheter
 • vill använda och bygga på dina språkkunskaper

Räknas arbetslivserfarenhet in i uttagningen?

Det tillhör inte den generella kravbilden men för vissa yrkeskategorier krävs att du har några år av relevant arbetslivserfarenhet. Exempelvis varken kräver eller räknas arbetslivserfarenhet för AST1 och AD5. För AST3 och AD7 krävs ett visst antal år relevant arbetslivserfarenhet.

Besök EPSO:s webbplats för exakt kravbild för den tjänst du är intresserad av att söka.

Finns det någon åldersgräns för den som söker?

Nej, det finns ingen åldersgräns för den som söker.

Vilken typ av utbildningsbakgrund är meriterande?

Det finns ett brett spektrum av karriärmöjligheter för personer med högskoleexamen inom bland annat administration, juridik, finans, ekonomi, kommunikation och forskning.

Besök EPSO:s webbplats eller kontakta oss för mer detaljerad information om just den tjänsten du vill söka.

Finns det något krav på kunskap i ett tredje språk?

Nej, det finns inget krav på ett tredje språk.

Vilken typ av arbetslivserfarenhet är meriterande?

Det beror helt på vilken typ av uttagningsprov du avser skriva. Kontakta oss för mer information eller läs EPSO:s dokument Indicative Planning of Competitions/Call for expressions of interest, se länk till höger.

Hur ser den allmänna kompetensbilden ut för en medarbetare inom EU:s institutioner?

Tjänstepersonerna är ryggraden i EU:s förvaltning. De är uppdelade i två kategorier: handläggare (AD) och assistenter (AST). Handläggare arbetar i allmänhet med att ta fram strategier, verkställa EU-lagstiftning, göra analyser och ge råd.

Det är inte ovanligt att en handläggare intar en nyckelposition i EU:s lagstiftnings- och budgetförfaranden, samordnar medlemsländernas politiska arbete på olika områden, deltar i handelsförhandlingar med länder utanför EU eller företräder institutionerna i internationella forum. Andra arbetsuppgifter är exempelvis att inspektera medlemsländernas fiskeflottor, ta fram och förvalta särskilda forskningsprogram och formulera EG-domstolens eller Europeiska ombudsmannens beslut.

Det finns ett brett spektrum av karriärmöjligheter för personer med högskoleexamen inom bland annat administration, juridik, finans, ekonomi, kommunikation och forskning.

Vilka är kompetenskriterierna?

EU söker personer med lämpliga formella meriter och personliga egenskaper. Tjänsterna tillsätts genom särskilda uttagningsprov. Utöver kunskaper inom det aktuella uttagningsprovets fackområde krävs också allmän kompetens. De kompetenser som eftersträvas och testas i Assessment Center för anställning är:

 • Analys och problemlösning – kan identifiera kärnfrågorna i komplexa problemställningar och tar fram kreativa och praktiska lösningar.
 • Kommunikation – för fram sitt budskap klart och tydligt både muntligt och skriftligt.
 • Kvalitet och resultat – tar personligt ansvar för att arbetet utförs väl inom givna ramar.
 • Inlärning och utveckling – utvecklar och förbättrar sina färdigheter och sin kunskap om organisationen och dess omvärld.
 • Prioritering och organisation – koncentrerar sig på de viktigaste uppgifterna, arbetar flexibelt och organiserar sitt arbete på ett effektivt sätt.
 • Stresstålighet – arbetar effektivt även under press, hanterar friktioner inom organisationen positivt och anpassar sig till förändrade arbetsförhållanden.
 • Samarbete – samarbetar väl i grupp och tvärs över organisatoriska gränser samt respekterar människors olikheter.

För handläggare krävs dessutom följande kompetens:

 • Ledarskap – leder, utvecklar och motiverar människor att uppnå resultat.

Förberedelser inför uttagningsprov (concours)

Hur förbereder jag mig inför ett uttagningsprov?

Första steget till en fast tjänst inom EU:s institutioner är ett uttagningsprov, en så kallad concours. Vi anordnar olika utbildningsinsatser för att förbereda kandidater inför uttagningsprovens olika moment.

Kontakta oss om du är intresserad av att arbeta i EU:s institutioner och/eller göra ett uttagningsprov så berättar vi mer. Du kan också få information om de olika uttagningsproven på EPSO:s webbplats, se länk till höger.

Finns det några tidigare prov jag kan öva på?

På EPSO:s webbplats finner du tidigare tester, se länken Sample tests på EPSO:s webbplats till höger. Informationen finns dock bara på engelska.

Hur många gånger får jag göra provet?

Obegränsat antal.

Hur lång tid tar provet?

CBT-provet och case study tar cirka två timmar vardera och genomförs i datasal i det land du angett att du önskar göra testet. Assessment, som äger rum i Bryssel, är avsatt till en hel dag.

Kan jag välja vilket språk jag vill skriva provet på?

CBT-provet genomförs på ditt modersmål. Har du fler än ett har du möjlighet att välja det du
föredrar. I delarna av assessment testas även det andra språket du angett. Observera att för översättare och lingvister kan andra regler gälla då språket är i fokus.

Finns det övningsuppgifter på svenska inför nästa uttagningsprov i områdena Verbal, Numerical och Abstract reasoning?

Nej, dessvärre finns det inga övningstest på svenska. Du har dock fördelen att testa dig på engelska och sedan göra testerna på svenska då du snabbare förstår innebörden i texten. Metoden att lösa uppgifterna/svara på frågorna är densamma oavsett språk.

Tips inför Assessment center för AD-kategorin

Casestudyn: är eventuellt det svåraste momentet eftersom det är väldigt mycket information som måste läsas igenom på kort tid. Förutom att lösa huvuduppgiften, se även till att hitta en alternativ väg eller en lösning som inte är uppenbar. Hitta något som ger "value-added" information.

Structured interview: här har du goda chanser att förbereda dig genom att ha färdiga svar på frågor. Assessorerna har ett schema där de vill ha exempel på hur du har hanterat exempelvis konflikter och varit en bra ledare. Du ger själv 2-5 exempel ur din karriär som assessorerna sedan relaterar till. Det är upp till dig att beskriva i vart och ett av dessa fall vad det var som var svårt, vilka hinder du övervann och framför allt på vilket sätt.

Frågorna är i stil med:

 • "Give us an example when you think you delivered a product on time with a good result"
 • "What did you do to accomplish a good result"
 • "Give us an example when you have been a good leader"
 • "Give us an example where you learnt from previous mistakes"
 • "Exactly what did you do to overcome these mistakes"

Muntlig presentation: innebär att du läser igenom en uppgift som i upplägget påminner om casestudyn. Du träffar sedan omedelbart assessorerna och har 10 minuter på dig att presentera svaren på de konkreta frågor som ställs i uppgiften. Notera att du inte har något material med dig till assessorerna förutom blädderblocksbladet och frågorna. När du är klar med presentationen får du svara på frågor.

Group exercise: sker under cirka 40 minuter. Här har du bäst chans att förmedla din personlighet och dina bästa egenskaper. Mängden material är motsvarande som i de andra övningarna men inläsningstiden ännu kortare. Ni måste nå konsensus i gruppen. Att komma in i diskussionen snabbt och effektivt och känna att gruppen drar framåt är viktigt. Bestäm i förväg hur mycket du vill synas och höras, hur hårt du vill hålla på dina argument och hur flexibel du vill att gruppdiskussionen ska vara. Det gäller att förbereda olika scenarier på förhand, hur du ska "tackla" de andra i gruppen, hur du samarbetar samt hur du gör din röst hörd på ett effektivt sätt.

Senast uppdaterad: 23 april 2020