Lyssna

Uttagningsprov för handläggartjänster och liknande - AD-concours

Kategorin AD innebär att du söker tjänster som handläggare, det vill säga kvalificerade tjänster som jurister, utredare, analytiker, ekonomer, revisorer och olika sakkompetenser som biologer, ingenjörer, kemister, lantbrukare, nutritionister med flera områden.

AD-concours är uppdelade i generella uttagningar, specialistuttagningar och uttagningar för översättare/tolkar.

AD-concours för handläggare - generell uttagning

En generell uttagning riktar sig till dig med lägst kandidatexamen utan någon särskild ämnesinriktning, alla inriktningar är intressanta. Du kan exempelvis ha en statsvetarexamen, examen i sociologi, svenska, ekonomi, miljövetenskap med mera. Ingen arbetslivserfarenhet krävs för de generella uttagningsproven. Tjänsterna är oftast på så kallad AD 5-nivå, vilket är den lägsta ingångsnivån för handläggare.

Så går en generell uttagning till

Uttagningsprovet börjar med ett inledande datorbaserat urvalsprov som består av fyra delmoment. Provet syftar till att utvärdera den kognitiva förmågan (verbal and numerical reasoning test), det logiska tänkandet (abstract reasoning test) och hur väl den sökande kommer fungera i den mångkulturella miljön som existerar inom EU:s institutioner (situational judgement test). Testerna genomförs under två timmar i en datasal.

De kandidater som med framgång genomgår provets första del kommer att kallas till uttagningsprovets andra del, ett så kallat e-tray-test. Även detta moment omfattar ett antal problem som ska lösas.

Läs mer om vad e-tray-testet innebär

De kandidater som har bäst resultat i e-tray-testet kallas till Bryssel för en dags kompetensinriktade tester i ett så kallat Assessment Center. Tre gånger antalet slutkandidater blir inbjudna, det vill säga om EPSO vill rekrytera 100 personer till reservlistan så kallas 300 personer till Assessment Center.

Vid Assessment Center, som är den sista delen i uttagningsprovet, genomgår kandidaterna en strukturerad intervju, och arbetsrelaterade kompetenser utvärderas genom olika former av skriftliga och muntliga övningar. Utvärderingens olika moment genomförs på det språk du har angett som andraspråk (engelska, franska eller tyska), utom för de tjänster som har särskilda språkkrav.

AD-concours för specialister

För att söka specialistuttagningar krävs akademisk examen samt minst sex års relevant arbetslivserfarenhet. Dessa tjänster har oftast en högre ingångsgrad (AD 7).

Vid rekryteringens inledningsskede granskas ditt CV och dina meriter. Om du uppfyller kraven för specialisttjänsterna kallas du till uttagningsproven vid Assessment Center i Bryssel.

Vid specialistuttagningarna ingår det databaserade testet (CBT-testet) endast om antalet sökande överstiger 600.

AD-concours för tolkar, översättare, lingvister och juristlingvister

Hur uttagningsprovet för tolkar, översättare, lingvister och juristlingvister är utformat beror på den aktuella tjänsten. I vissa fall kan proven ha allmänbildande inslag som liknar de för ordinarie AD och AST, men deras fokus ligger främst på att utvärdera den sökandes förmåga att tolka och översätta.

Senast uppdaterad: 27 november 2018