Lyssna

Urvalskriterier för stipendier till College of Europe

Enligt regleringsbrevet ska UHR fördela särskilda bidrag inom högskoleområdet för stipendier vid College of Europe. Den totala summan att fördela till svenska stipendiater är 390 000 kronor.

Bakgrund

Vid College of Europe anordnas varje läsår ettåriga påbyggnadsutbildningar med inriktning på europeiska förhållanden. Studierna bedrivs på campus i Brygge, Belgien och i Natolin, Polen.

Utbildningarna riktar sig till yrkesverksamma och studerande på högre akademisk nivå, inom juridik, ekonomi, statsvetenskap, administration och internationella relationer. 

Att studera vid College of Europe kostar totalt 27 000 euro för läsåret 2023/2024. Avgiften inkluderar studieavgift samt kost och logi.

Stipendierna som UHR fördelar till svenska studenter är ett bidrag till utbildningen. Övriga kostnader, som till exempel resor, får den som går utbildningen betala själv.

Stipendiesumman fördelas på max fyra studenter, vilket ger 97 500 svenska kronor per student.

Urvalskriterier

§1 – Behörig stipendiat

Behörig stipendiat är svensk medborgare som har antagits till påbyggnadsutbildningen vid College of Europe i Brygge eller Natolin kommande läsår.

§2 – Beslut och överenskommelse om beviljat stipendium

College of Europe meddelar UHR vilka svenska medborgare som har antagits till utbildningen. Därefter fattar UHR beslut om hur stipendiemedlen ska fördelas utifrån §3.

UHR kan fördela stipendier till fyra studenter som får 97 500 kronor var, vilket är ett bidrag till en del av studentens kostnader i samband med utbildningen.

Om antalet studenter är färre än fyra, fördelas överskjutande stipendiemedel jämt till övriga stipendiater.

§3 – UHR:s urval av stipendiater

Om fler än fyra studenter med svenskt medborgarskap antas till utbildningen vid College of Europe, gör UHR ett urval vid fördelningen av stipendierna, enligt nedan fastslagna kriterier.

  1. Om en antagen student med svenskt medborgarskap får stipendiemedel eller bidrag från annan finansiär och om beloppet överstiger 90 000 kronor, förmedlar inte UHR något stipendium till studenten.
  2. UHR tar hänsyn till ämnesbredd bland stipendiemottagarna och fördelar stipendiemedlen med hänsyn till jämn fördelning mellan studieinriktningarna utifrån juridik, ekonomi, statsvetenskap, administration och internationella relationer.
  3. UHR prioriterar studenter som har studiebakgrund på svenska lärosäten.
  4. Vid dubbla medborgarskap prioriterar UHR studenter från underrepresenterade nationer.

§4 – Studieperiod

Studieperioden sträcker sig under ett läsår, från studiestarten i augusti/september till avslutningen i juni.

§5 – Överenskommelse mellan UHR och stipendiemottagare

I samband med godkännande av stipendiemedel från UHR, skriver stipendiemottagaren under en överenskommelse med UHR.

§6 – Utbetalning av stipendiemedel

Utbetalning av bidrag från UHR sker i anslutning till att överenskommelsen trätt i kraft. Utbetalning sker i svenska kronor (SEK) och i enlighet med vad som föreskrivs i beslut om beviljat stipendium.

§7 – Rapportering

Stipendiemottagaren ska skicka in en slutrapport efter förutbestämd mall, till UHR, senast vid läsårets slut. Rapporten ska redovisa studierna vid
College of Europe. Vid inskickande av slutrapport intygar stipendie-
mottagaren att inlämnade uppgifter är korrekta.

§8 – Avbrutna studier och återbetalning

Om stipendiemottagaren bedömer att studierna inte längre kan genomföras effektivt och ändamålsenligt, ska stipendiemottagaren skriftligt meddela UHR att studierna har avbrutits i förtid och att överenskommelsen sägs upp. Då ska stipendiemottagaren återbetala överskjutande stipendiebelopp.

Senast uppdaterad: 15 februari 2023