EU-kommissionen ber regelbundet allmänheten och andra berörda parter att lämna synpunkter som underlag för EU:s politik och lagstiftning – så kallade offentliga samråd. Här informerar vi om aktuella samråd som har koppling till UHR:s verksamhet.

Halvtidsutvärdering av programmet Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och idrott för åren 2014 till 2020. Just nu pågår ett offentligt samrådet i syfte att samla in synpunkter från allmänheten och andra aktörer om Erasmus+programmets mål, genomslag och effektivitet. EU-kommissionen vill också ta reda på om programmet är anpassat till Europas utmaningar och möjligheter inom områdena utbildning, ungdom och idrott.

Halvtidsutvärderingen berör också tidigare EU-program (t.ex. Programmet för livslångt lärande, Aktiv ungdom och Erasmus Mundus), och ett eventuellt nytt program efter 2020.

Vem kan delta i samrådet?

Både allmänheten och andra intressenter kan delta och lämna synpunkter på Erasmus+.

Så gör du

Du deltar genom att besvara en webbenkät på EU-kommissionens webbplats. Där hittar du också mer information om halvtidsutvärderingen:

Samråd om halvtidsutvärderingen av programmet Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Mer information om Erasmus+ hittar du på UHR:s webbplats utbyten.se

Deadline

Sista dag att besvara enkäten är den 31 maj 2017.

Resultat av samrådet

När utvärderingen är klar lägger EU-kommissionen fram en rapport för Europaparlamentet och Europeiska rådet, som också kommer att grunda sig på andra studier och informationskällor. I rapporten ingår en sammanfattning av resultaten från utvärderingen.

Senast uppdaterad: 3 april 2017