Här följer ett axplock av aktuella rapporter och annat material som berör internationalisering av högre utbildning. Redovisningen är i första hand gjord för ledamöterna i Forum för internationalisering. Urvalet av rapporter står forums sekretariat för.

Kartläggning av samarbeten och nätverk gällande internationalisering av högre utbildning

Kartläggningen är ett bidrag till att undanröja hinder för och skapa goda förutsättningar för internationalisering. Kartläggningen bidrar även till kunskap som underlättar formandet av den plattform för internationalisering som föreslogs i betänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78)

Kartläggning av samarbeten och nätverk gällande internationalisering av högre utbildning (pdf)

Moving to Sweden

Obstacles to the Free Movement of EU Citizens

EU-medborgare har rätt att besöka, arbeta, studera och vara pensionär i de olika medlemsländerna. Rapporten fokuserar på att komma till Sverige för arbete, men här finns ändå intressant att läsa för den som är intresserad av internationalisering för studenter. Den engelska versionen bygger på ”Att flytta till Sverige”.

Moving to Sweden - Obstacles to the Free Movement of EU Citizens

Att flytta till Sverige - hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare

Följande fem punkter i underlag inför mötet den 20 september 2015.

1. ”En bild av högskolans internationalisering”

Våren 2013 beviljades 42 svenska lärosäten ett s.k. Erasmus Charter for Higher Education, ECHE. En godkänd ansökan om ECHE är en förutsättning för att få delta i Erasmus+ programmet under perioden 2014–2020. UHR har gått igenom lärosätenas ansökningar med syfte att få en bild av hur internationaliseringsarbetet ser ut vid de svenska lärosätena utifrån uppgifterna i ansökan om ECHE.

En bild av högskolans internationalisering (pdf)

2. Train and retain. Career Support for International Students i Canada, Germany, the Netherlands and Sweden

Det tyska forskningsrådet SVR, Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration, visar i sin studie hur karriärvägledningen fungerar för internationella studenter vid universitet och högskolor i Kanada, Tyskland, Nederländerna och Sverige.  Universitets- och högskolerådet har bidragit till rapporten med adresser till karriärvägledare och internationella handläggare.

Rapport: Train and retain

3. Bologna implementation report

En rapport om hur reformer inom Bolognaprocessen har implementerats i de 47 länder som ingår i det europeiska området för högre utbildning.

Bologna implementation report (pdf)

4. Parlamentsrapport om internationalisering av universitet och högskolor

En rapport om internationalisering av högre utbildning beställd av Europaparlamentet har nyligen publicerats. Rapporten trycker på att internationalisering inte är ett mål i sig utan ett medel för att öka kvaliteten i utbildningen. Författarna till rapporten argumenterar bl.a. för att internationaliseringen bör bli mer genomgripande genom att mer fokus läggs på internationalisering av utbildnings innehållet och av lärandemålen som ett sätt att öka kvaliteten utbildning och forskning.

Report: Internationalisation of higher education

Artikel om rapporten i University World News

5. Fyra år med studieavgifter

En ny statistisk analys från UKÄ beskriver den studieavgiftsfinansierade verksamheten under 2011–2014, dels när det gäller studenterna, dels finansieringen av denna verksamhet. Huvuddelen av redovisningen avser det totala antalet betalande freemover-studenter i Sverige, d.v.s. såväl nybörjare som fortsättningsstudenter.

Fyra år med studieavgifter (pdf)

Följande fyra punkter var underlag inför mötet den 3 december 2014.

1. Finsk rapport om effekten av mobilitet

Finska CIMO har studerat den ekonomiska effekten av internationella studenter. 2013 hade Finland nära 20 000 utländska studenter vid de finska lärosätena. Rapporten visar vad det betyder för den finska ekonomin.

What do we know about the economic impact of international higher education students? (pdf)

2. Analyse af samfundsøkonomisk gevinst ved tiltrækning og fastholdelse af internationale studerende

Danmark har analyserat de socioekonmiska vinsterna för landet att attrahera utländska studenter att gå hela grundutbildningen vid danska lärosäten. Rapporten är från 2013.

Analyse af samfundsøkonomisk gevinst ved tiltrækning og fastholdelse af internationale studerende 

3. De economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs

Holland har undersökt effekterna av internationaliseringen. Rapporten är från 2012 och finns enbart på holländska, men artikeln "Internationalisation appears to be good for the economy. Let’s increase its quality" bygger på den holländska rapporten.

De economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs

Internationalisation appears to be good for the economy. Let’s increase its quality (artikel)

4. The Financial Impact of Cross-border Student Mobility on the Economy of the Host Country

Tysklands bidrag till effekterna av mobilitet på det egna landets ekonomi finns här i engelsk sammanfattning.

The Financial Impact of Cross-border Student Mobility on the Economy of the Host Country (pdf)

Följande åtta punkter var underlag inför mötet den 3 december 2013.

 

1. Holländsk rapport om studiefinansiering i sju länder

 En undersökning av studiefinansiering i sju länder: Australien, Kanada, England, Tyskland, Nya Zealand, Norge, Sverige och USA. Den redovisar privat finansiering (via bl.a. studieavgifter) och modeller för stöd till studenter inom ramen för utbildningspolitiken i respektive land. Dessutom beskrivs finansieringens påverkan på bl.a. studenternas agerande, effektivitet och jämlikhet i den högre utbildningen.

International Experiences with Student Financing

2. Rapport om svenskt samarbete med Sydafrika

Myndigheten för tillväxtanalys har på uppdrag av Utbildningsdepartementet gjort en översikt av sydafrikansk forsknings- och innovationspolitik och den innehåller dessutom uppgifter om samarbeten och utbyten mellan svenska och sydafrikanska forskningsfinansiärer, lärosäten och institut.

Forsknings- och innovationspolitik i Sydafrika

3. Norsk rapport om internationaliseringsstrategier

Norska Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har publicerat en undersökning av de norska lärosätenas strategier för internationalisering. Titeln är SIU Rapport 03/2013: Internasjonal profil? Strategier for internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler.

Till SIU-rapportserier

4. Bolognaexpertgruppens seminarium om betygsättning

Den svenska Bolognaexpertgruppen anordnade i juni 2013 ett seminarium på temat ”Betygsättning i svensk högre utbildning – ett hinder för mobilitet?” En kort redogörelse för seminariet finns på vår webbplats. De svenska betygssystemen påverkar mobiliteten bland annat genom att antalet betygssteg i de flesta fall är få.

Rapport från Bolognaseminariet (pdf)

 5. Statistik om mobilitet m.m. i Finland

Universitets- och högskolerådets systermyndighet i Finland – CIMO – har producerat en lättillgänglig sammanställning av statistik om vissa aspekter på studenters mobilitet till och från Finland.

Statistik om studenters mobilitet till och från Finland

6. Skrivelse från SUHF angående Eramus Mundus

SUHF har i en skrivelse till Utbildningsdepartementet påtalat behovet av revideringar av regelverk för studieavgifter för utbildningar inom ramen Erasmus Mundus eller annan internationell samverkan. Svenska regler för avgiftsfrihet kolliderar med behovet eller kraven för lärosäten i partnerländer att ta ut avgifter.

Behovet av revideringar av regelverk av studieavgifter

7. Nyhetsbrev från det europeiska migrationsnätverket

I det senaste nyhetsbrevet från det europeiska migrationsnätverket EMN, där det svenska Migrationsnätverket ingår, kan man bl.a. läsa om den europeiska studien ”Attracting Highly Qualified and Qualified Third-Country Nationals”.

Europeiska migrationsnätverket EMN

8. Möte i det Europeiska ministerrådet för utbildning m.m.

EU:s utbildningsministrar fattade beslut om resolutionen ”Council conclusions on the global dimension of European higher education” vid sitt möte den 25-26 november.

Resolution (pdf)

Frågor och synpunkter

Frågor och synpunkter, liksom bidrag till kommande redovisningar kan lämnas till anders.ahlstrand(at)uhr.se eller anders.clarhall(at)uhr.se.

Senast uppdaterad: 21 januari 2022