Ett grundläggande antagande i denna studie är att karriärstödet inom utbildningen på forskarnivå har avgörande betydelse för kvinnors och mäns möjligheter att fortsätta forska, men att stödet för den fortsatta karriären skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Det specifika syftet är att synliggöra och konkretisera på vilket sätt.

Tanken är att studien skall främja uppbyggnad av ett karriärstöd som är icke-informellt, tillgängligt för alla på lika villkor och, inte minst, jämställt.

En enkätundersökning har gjorts bland dem som tog doktorsexamen vid Örebro universitet år 2009 och deras huvudhandledare.

Enkäten fokuserar framför allt på hur handledarna arbetar med de forskarstuderandes karriärplanering under utbildningen; vilket stöd de forskarstuderande fått för att fortsätta forska, hur arbetet med deras karriärplanering sett ut under utbildningen och vilket stöd de eventuellt skulle vilja ha haft men inte fått.

Läs slutrapporten: Jämställt karriärstöd vid Örebro universitet? » (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 19 november 2015