Syftet med projektet "Ett jämställt SLU" var att skapa en långsiktighet i jämställdhetsarbetet med speciellt fokus på miljön för studenterna ur ett genusperspektiv.
Projektet organiserades som ett aktionsforskningsprojekt där planeringen av projektet inbegrep studenter och lärare, universitetskommittéer och arbetsgrupper. Genom intervjuer, fokusgrupper, enkäter samt många möten frammejslades ett projekt som mötte behoven på SLU.

Resultatet blev en kurs i normkritisk pedagogik för lärare samt en satsning på genus och normkritik för SLU:s kommunikatörer. Utöver detta ingår en forskningsstudie i projektet. Forskningen har som övergripande frågeställning haft "Vad händer när man introducerar genus och normkritisk pedagogik på ett huvudsakligen naturvetenskapligt universitet?" och har följt projektet utifrån syftet att dels kritiskt analysera vad som sker men också hur man kan utveckla sätt att arbeta med genus, jämställdhet och normkritik i framtiden.

Läs slutrapporten: Genus och normkritiska perspektiv på undervisning och studiemiljö: slutrapport till Delegationen för jämställdhet i högskolan » (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 19 november 2015