Det övergripande syftet med projektet har varit att
- utveckla fallbeskrivningar för lärande genom en analys av hur det formella och informella jämställdhetsarbetet vid KTH är organiserat och på vilka arenor detta arbete utövas i praktiken,
- utifrån fallbeskrivningar iscensätta lärandeprocesser i form av benchlearning om jämställdhetsarbete mellan de tekniska högskolorna i Sverige.

En central del i metodansatsen är att jämställdhetsarbetets innehåll och form är kontextberoende. Det är inte möjligt att finna en standard för hur jämställdhetsarbete inom högskolan ska bedrivas, utan här krävs ett utvecklingsarbete som tar sin utgångspunkt i de enskilda organisationernas förutsättningar och behov.
Projektet delas in i en intern och en extern fas. Den interna fasen består av en lärprocess om KTH:s eget jämställdhetsarbete och är en metodologisk förutsättning för att kunna utveckla benchlearning i den externa fasen.

I projektets externa fas är fokus på att iscensätta ett lärande i form av benchlearning mellan de medverkande organisationerna, utifrån de lärande exempel som beskrivs i rapporten. Målsättningen är att utveckla ett bestående nätverk för lärande och erfarenhetsutbyte mellan de tekniska högskolorna, där empiri från de egna organisationerna kan ligga till grund.

 

Läs projektets slutrapport » (pdf, nytt fönster)Senast uppdaterad: 19 november 2015