Detta projekt har sin upprinnelse i den ojämna och fördröjda könsfördelningen i akademin. Projektet avser kvinnors och mäns skilda möjligheter till forskarkarriär, den ojämlika könsfördelningen på högre tjänster och befattningar inom högskolan, samt den ojämna könsfördelningen och olika genusmönstren mellan ämnen och fakulteter inom teknik- och naturvetenskap samt human- och samhällsvetenskap.

Genuslabbet är ett utvecklings- och samarbetsprojekt som integrerar och knyter an till flera vetenskapliga kunskapstraditioner kring genus och akademi. Projektets utgångspunkter finns inom såväl tvärvetenskapliga genus- och vetenskapsstudier som jämställdhetssociologi. 

Syftet med projektet "Genuslabbet" har varit att genom ett antal aktiva interventioner få till stånd en långsiktig förändring av informella karriärmönster och därmed den ojämlika könsfördelningen i akademins postdoktorala skikt.

Möjligheterna för jämställda forskarkarriärer vid svensk högskola kräver engagemang från chefer och forskningsledare som rekryterar till anställningar. Projektet har därmed riktat sig både till verksamhetens chefer, med målet att tillhandahålla och ge möjlighet att utveckla verktyg för att varaktigt förändra och manövrera verksamheten i termer av jämställdhet, och till doktorander och postdoktorer med målet att tillhandahålla och utveckla verktyg för att bemöta och hantera verksamheten på ett mer genusmedvetet sätt.

Läs slutredovisningen: Genderlab: rapport från jämställdhetsprojektet Genuslabbet vid Linköpings och Stockholms universitet 2010 - 2013 » (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 19 november 2015