Projektets övergripande syfte har varit att bidra till att utveckla såväl ett genusmedvetet ledarskap som genusmedvetna institutioner och avdelningar vid Stockholms univeristet. En mer långsiktig förhoppning har varit att lärdomarna och arbetsformerna i projektet ska få en spridning och på sikt bidra till att hela universitetet blir ett genusmedvetet universitet.

Forsknings- och utvecklingsarbetet har varit uppdelat i två faser. Den första fasen har fokuserat på chefsrollen, där syftet har varit att öka genusmedvetenheten bland de deltagande cheferna samt att utifrån den förståelse som utvecklats undersöka vad som är möjligt att göra annorlunda utifrån deras chefsroller. Arbetet bedrevs här tillsammans med en grupp bestående av chefer som hade positioner som prefekter, studierektorer samt administrativa chefer.

Den andra fasen var en fortsättning av den första. De deltagande cheferna från fas I erbjöds möjligheten att ingå i en fördjupning med syftet att åstadkomma genusmedvetna institutioner och avdelningar.

Läs redovisningen av projektet: Genusmedvetet akademiskt ledarskap » (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 19 november 2015