Det övergripande syftet med projektet var att utveckla och testa en modell för kontinuerlig jämställdhets- och genusintegrering på forskarutbildningen vid Hälsouniversitetet, den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Metoden för integrering av genusperspektiv var utveckling och genomförande av tre forskarutbildningskurser om vardera tre högskolepoäng. Målgruppen för projektet var doktorander och handledare företrädesvis inom medicinsk fakultet eller inom forskning med anknytning till medicin, hälsa och vård.

Varje kurs har getts tre gånger under perioden 2011-2013. Kursdeltagarna utgjordes huvudsakligen av doktorander från medicinsk fakultet och kom totalt från sex olika lärosäten. Även kursernas lärare, huvudsakligen genusforskare, rekryterades på riksnivå och hade totalt anställningar/aktuella anknytningar till ett tiotal lärosäten. En stor mängd infallsvinklar på genus, genusmedicin och intersektionalitet har presenterats inom ramen för kurserna.

Kurserna har utvärderats och har med gott resultat granskats av en extern utvärderare. Resultaten av utvärderingen redovisas i föreliggande rapport, tillsammans med en beskrivning av kurserna och de för kurserna centrala begreppen genus, genusmedicin, medicinsk genusbias och intersektionalitet.

Läs slutrapporten Genusperspektiv på medicinsk forskning: beskrivning och utvärdering av tre forskarutbildningskurser » (pdf, nytt fönster)

Läs rapportens bilagor » (pdf, nytt fönster)

 

Senast uppdaterad: 19 november 2015