Syftet med detta projekt är att kritiskt granska ett antal satsningar för att stärka kvinnors karriärutveckling och andelen kvinnor på högre befattningar med fokus på att studera vilka föreställningar om genus och jämställdhet som präglar dessa satsningar.

En central del i denna granskning är att studera föreställningar om genus och jämställdhet hos personer med ledande positioner i akademin utifrån synen att dessa föreställningsmönster har en stor betydelse för vilket handlingsutrymme som skapas för arbetet med kvinnors villkor i akademin.

Syftet är grundat i utgångspunkten att en strukturell förändring av akademin kräver en genomgripande genusanalys av akademin som organisation, om inte finns risken att enskilda satsningar bidrar till att reproducera kvinnor som som avvikande i akademin. Utifrån dessa granskningar syftar projektet till att i samarbete med jämställdhetsansvariga vid Umeå universitet förstärka hållbarheten i framtida satsningar på kvinnors karriärutveckling. Projektet ska därför ses som ett fruktbart samarbete mellan genusforskning och praktiskt jämställdhetsarbete där dessa båda kompetenser samverkar.

Läs slutrapporten Hållbar strukturell förändring - möjlighet eller utopi? » (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 19 november 2015