Potentiella ledare för större forskningsmiljöer/strategiska forskningsområden har erbjudits ett tvåårigt ledarskapsprogram vid Lunds universitet. Två tredjedelar av deltagarna rekryterades från de strategiska forskningområden som regeringen satsar på under perioden 2009-2014, och en tredjedel från de fakulteter som inte finns representerade inom de strategiska områdena.

Programmet har haft jämställdhetsfokus och initierats av rektorsämbetet för att stärka kvinnors ställning inom akademin. Åttiofem deltagare antogs till programmet och sjuttioåtta deltagare fullföljde. Programmet har omfattat både kvinnor och män, lika till antalet. Målsättningen är att anställda vid Lunds universitet ska utveckla en medveten hållning till frågor om makt, maktutövning och genus.

Programmet har också varit ett led i utvecklingen av ett strategiskt personalpolitiskt program i syfte att stärka universitetets position som en attraktiv, jämställd arbetsplats.

Läs Slutredovisning Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet » (pdf, nytt fönster)

 

Senast uppdaterad: 19 november 2015