Projektet Storytelling, som har genomförts vid Umeå universitet, visar att kvinnliga forskare och forskarstuderande missgynnas av subtila händelser i vardagen. Berättelserna från projektet gör det abstrakta konkret och kan fungera som inspirationskälla och underlag för förändring i både akademin och på andra arbetsplatser.

Foto av Hanna LönnerskogDet menar Hanna Lönnerskog Nilsson, initiativtagare till projektet vid Umeå universitet, numera verksamhetsutvecklare vid barn- och utbildningsförvaltningen i Vännäs kommun. Projekt Storytelling har resulterat i en rapport och i en bok med forskares och forskarstuderandes berättelser om hur det är att vara kvinna i akademin.


Varför bestämde du dig för metoden Corporate storytelling?

— Jag kände frustration över att många människor inom akademin inte förstår att kvinnor är missgynnade, eftersom den dominerande uppfattningen är att universitetet och högskolor är helt meritbaserade arbetsplatser. Min önskan var därför att hitta ett sätt att öka kunskapen och förståelsen för de problem som finns och att verkligen kunna nå folk. Det var så jag fick idén till Projekt storytelling. Berättelser berör och väcker känslor. De påverkar det vi tror på och hur vi agerar och är därför ett utmärkt verktyg för att skapa förändring. Berättelser är också lätta att ta till sig och minnas och är därför utmärkta för att skapa en ökad medvetenhet kring de här frågorna.

Kan du ge något exempel från boken på när män och kvinnor behandlas ojämlikt?

— Ja, ett exempel är en berättelse som beskriver hur kvinnliga forskarstuderande ofta får frågan om de har tid att kombinera forskning, undervisning och barn, till skillnad från manliga forskare som bara får frågan om de kan kombinera forskning och undervisning.

Vilka reaktioner har du fått på projektet?

— Utvärderingen av projektets slutseminarium visade att många tyckte att berättelserna ökade deras medvetenhet om problemet. Berättelserna har också fått många kvinnor att känna sig lättade över att "det inte är mig det är fel på". Män däremot har inte reagerat i någon större utsträckning. En del tycker att projektet är viktigt och några har blivit provocerade. Andra har också uttryckt att de anser att projektet är ensidigt då det bara ger kvinnors bild av hur det är. Men det ska ses som en motvikt till att det nästan uterslutande är mäns historier som lyfts fram tidigare.

Tror du att andra kommer att ha nytta av era erfarenheter?

— Ja, på två sätt. Dels kan boken användas i utbildningssyfte, både som kurslitteratur inom genuskunskap och inom organisation och ledarskap. Dels kan materialet användas i syfte att skapa förändringar på arbetsplatser. Det kan ibland vara lättare att diskutera utifrån berättelserna än att direkt gå in på problem på den egna arbetsplatsen. Dessutom kan boken, i kombination med projektets slutrapport, användas som stöd när jämställdhetsplaner ska utarbetas då de innehåller handfasta råd och uppslag kring vad som kan vara viktigt att tänka på, kartlägga och åtgärda.

Mer information

Mer information om projektet, slutrapporten och boken finns på projekthemsidan samt på facebooksidan Projekt Storytelling.

Läs mer på projektets egen webbplats » (nytt fönster)

Läs mer om projektet här på Universitets- och högskolerådets webbplats »

Senast uppdaterad: 19 november 2015