Projektet "Jämställda fakulteter — en studie av arbetsfördelning och normer hos lärare och forskare vid två fakulteter vid Göteborgs universitet", visar att idealbilden av en hängiven forskare är en man som lever för jobbet och låter familj och barn komma i andra hand. Det finns en uppfattning om att det är "enda sättet" att göra karriär, vilket försvårar för kvinnor att avancera inom akademin.

Foto av Helena Lindholm Schulz

- Jag tror dock att denna bild kommer att luckras upp, då män i yngre generationer tar ett större ansvar för hem och barn, säger Helena Lindholm Schulz, prorektor med ansvar för jämställdhet och likabehandling vid Göteborgs universitet.

Måste lyfta fram andra värden

Rapporten är uppdelad i två huvuddelar, en kvantitativ kartläggning av könsfördelningen vid de naturvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fakulteterna, och en kvalitativ intervjustudie av jämställdhet och normer vid naturvetenskapliga fakulteten. Intervjudelen beskriver problemet med den rådande forskarnormen. Resultaten visar att många forskare eftersträvar en tillvaro där det professionella och privata livet är mer i balans. Men i en organisation där det finns en idealbild av den totalt hängivne forskaren, är det svårt att få acceptans för det sättet att se på sitt arbete. Dessutom finns det en bild av att kvinnor fortfarande ansvarar för hem och barn, vilket gör det svårt för både män och kvinnor som vill leva ett jämställt liv att göra karriär inom universitetet.

Bild av Elisabet Ahlberg

 - Myten om att man "alltid" måste jobba måste förändras. Det är resultaten som räknas, inte hur mycket tid som tillbringas på jobbet varje dag. Därför bör andra värden i livet lyftas i samtal med doktorander och forskare. Om forskaren har ett harmoniskt liv utanför arbetet har han eller hon också möjlighet att prestera bättre, säger Elisabet Ahlberg, dekanus vid naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.

 
Bild av David Turner
Undervisning — en karriärtjuv

Den tidigare dekanen David Turner, professor på institutionen för kemi och molekylärbiologi på Göteborgs universitet, menar att bilden av en forskare sitter i "väggarna" och att den rådande forskarnormen beror på omedvetna ageranden som tillsammans bildar ett mönster.
- Att kvinnor och män behandlas olika görs inte medvetet utan är summan av många små beslut som bildar ett mönster, och som alla i omgivningen tolkar utan minsta problem. Det kan vara små saker som sker redan på doktorandnivå som tillgång till handledarens kontakter och att få delta i konferenser. Vi måste därför skapa en medvetenhet kring detta. Rapporten är en bra väckarklocka, säger David Turner.

Ett kanske mer påtagligt problem är att kvinnor i större utsträckning får ledningsuppdrag inom undervisning på grundutbildningsnivå, anser David Turner.

- Karriärmässigt är ledningsuppdrag i grundutbildning en återvändsgränd för forskare. Som studierektor är det svårt att klara sig i konkurrensen rent forskningsmässigt. Det gör också att kvinnor förlorar i status då forskning värderas högt på lärosäten.

Viktigt att medvetandegöra forskarnormen

Elisabet Ahlberg anser att det är viktigt att medvetandegöra den rådande forskarnormen genom seminarier, mentorprogram, handledar- och examinatorutbildningar. Helena Lindholm Schulz håller med och betonar att det är ett långsiktigt och tålmodigt arbete. Frågorna måste ständigt lyftas, vridas och vändas på och utgöra ett naturligt inslag i utbildningar.

- Det handlar också om så enkla saker som att man inte lägger arbetsmöten före halv nio på morgonen eller efter fyra av hänsyn till forskarens familjesituation.Rent konkret följer Göteborgs universitet upp rapporten med en utbildning för fakultetsledningen och prefekter där attityder till jämställdhet problematiseras och där tanken är att man ska arbeta praktiskt kring jämställdhetsfrågor. Utbildningen utgår ifrån en nyligen framtagen metod för att arbeta med jämställdhet i organisationer 
Läs boktips: Jämställdhet inifrån - Berättelsen om en metod  » (nytt fönster)

- Tanken är att fakultetsledning och prefekter gemensamt ska arbeta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet med jämställdhet inom fakulteten. Metoden kan sedan användas på varje institution för att praktiskt arbeta vidare med frågan, avslutar Elisabet Ahlberg.

Läs mer om projektet och slutrapporten »

 

Senast uppdaterad: 19 september 2017