Projektet "Musik och Genus - röster om normer, hierarkier och förändring" vid Högskolan för scen och musik i Göteborg, har precis avrapporterats i en signalgul bok. Under tre år har genusfrågor, normer och hierarkier kommit upp till ytan.

Foto av Karin Bengmark

- Kartläggningen visar hur våra normer ser ut och vilka våra styrkor och svagheter är. Det har lett till samtal om normkritiska perspektiv som även handlar om etnicitet och klass, vilket i sin tur har lett till samtal om övergripande kvalitet i utbildningen, säger Karin Bengmark, som var projektledare för Musik och Genus.Rapporten berättar om aktiviteterna inom projektet och varvar texter skrivna av studenter och medarbetare med intervjuer, gruppsamtal och illustrationer.

Vad funkade bra?

Seminarieserien var jättebra. Även om inte alla föredrag blev så givande som vi hade hoppats på har de satt igång en diskussion om hur mycket insikt vi har fått genom åren tillsammans vad gäller genusfrågor. Samtalsklimatet har också varit bättre än jag förväntat mig och många har med liv och lust gått in i projektet. Påhejarna runtomkring har dessutom varit många.

Vad funkade mindre bra?

Med 150 personer i personalen och 600 studenter, är det svårt att nå ut till alla. Det var också en svaghet att lägga ansvaret för projektet på mellancheferna. Om personal- och studentgrupper bromsar eller om chefen i fråga inte är intresserad eller slutar, händer ingenting i projektet. Vi skulle kanske också haft mer studentinflytande.En utmaning som vi inom konstnärliga utbildningar också brottas med är att det finns en allmän uppfattning om att genusarbete är ett krav uppifrån som hotar konsten, som ska vara fri och inte förknippad med lagar och förordningar.

På vilket sätt har medarbetarna blivit mer medvetna om genusfrågor?

Alla samtal vi har fört i projektet har resulterat i att genusglasögonen har åkt på. Har man en gång fått dem på sig kan man inte ta av dem. Vi har fått upp ögonen för normer, hur vi själva agerar och hur vi reagerar på hur vi blir bemötta.

Hur kommer ni att jobba vidare med genusfrågor efter projektet?

Enhetscheferna här på högskolan har mandat att jobba vidare med sina kollegor när det gäller att utveckla arbetet med genusfrågor. Genom slutrapporten har vi fått en kartläggning över hur våra normer ser ut och hur studenterna upplever situationen. Rapporten blir med andra ord en start till att börja arbeta mer aktivt med genusfrågor.

Vad hoppas du att projektet ska leda till?

Att både män och kvinnor ska känna sig fria i sina val och att vi kommer att ha en mer tillåtande miljö för människor med könsöverskridande identitet. Jag hoppas också att fler kvinnor får utrymme inom jazz och improvisation, en utbildning som domineras av män, och att kvinnor söker befordran i större utsträckning.

Tror du att andra kan ha nytta av Musik och Genus?

Absolut! Om vi går ut och berättar om vårt projekt, inspirerar och signalerar vi förhoppningsvis till andra att det är möjligt och viktigt att jobba med dessa frågor.

Läs mer om projektet och slutrapporten »

Senast uppdaterad: 19 november 2015