Syftet med projektet var att färdigställa, testa och implementera jämställdhetsindikatorer vid Uppsala universitet.

Indikatorerna utgör kvantitativa mått på centrala aspekter av jämställdhet inom universitetet: ledning, yrkesgrupper, anställningsförhållanden, föräldraledighet, sjukfrånvaro, utbildning på grundnivå och utbildning på forskarnivå. De baseras på tillgänglig information i universitetets datasystem, så att ingen övrig datainsamling blir nödvändig. Indikatorerna har gjorts tillgängliga via universitetets generella ledningsinformationssystem och är tänkta att bl.a. användas i självvärderingssyfte.

Läs slutrapporten: Uppsala universitets jämställdhetsindikatorer » (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 19 november 2015