Syftet var att lyfta fram kvinnliga forskares och forskarstuderandes berättelser om hur det är att vara kvinna i akademin och om hur det skulle kunna vara i en akademi där män och kvinnor verkligen värdesattes, togs tillvara och hade möjlighet att utvecklas och göra karriär i samma utsträckning.

En utgångspunkt är att berättelser är kulturbärare och intentionen är att projektet ska bidra till en kulturförändring i riktning mot ett universitet där kön inte spelar roll för hur en anställd blir bemött eller för möjligheten att göra karriär.

Inbjudan att delta spreds via utskick, möten, telefon och mail. Deltagarna skrev ned sin berättelse eller berättade den muntligt.

Projektet har bland annat resulterat i en skrift där berättelserna samlats.

Läs intervju med projektledare Hanna Lönnerskog Nilsson »

Läs boken Projekt Storytelling » (pdf, nytt fönster)

Läs slutrapporten Storytelling - att skriva om berättelsen om akademin » (pdf, nytt fösnter)

Senast uppdaterad: 19 november 2015