Lyssna

Delegationens uppdrag

Delegationen för jämställdhet i högskolan hade till uppgift att stödja insatser och föreslå åtgärder som främjar jämställdhet i högskolan.

Följande problemställningar skulle särskilt uppmärksammas:

  • könsbundna utbildningsval till högskolan,
  • minskningen av andelen män som söker sig till högre utbildning,
  • skillnader mellan kvinnor och män vad avser studietakt, avhopp och benägenhet att avlägga examen,
  • kvinnors och mäns skilda möjligheter till forskarkarriär och
  • den ojämna könsfördelningen på högre tjänster och befattningar inom högskolan.

Delegationens uppdrag var att:

  • bidra till ökad jämställdhet inom högskolan genom att efter ansökan fördela medel till insatser för jämställdhet, t.ex. inom ovan nämnda problemställningar, under åren 2009—2010,
  • kartlägga och lyfta fram framgångsrika jämställdhetsinsatser inom högskolan,
  • verka för att särskilt öka mäns intresse för högre utbildning och arbeta för att motverka könsbundna studieval inom högskolan,
  • analysera i vilken mån metoden att ange kvantitativa mål för könsfördelningen bland högskolans personal har varit framgångsrik, och
  • överväga och lämna förslag om andra frågor som delegationen bedömer vara av betydelse för att främja jämställdhet i högskolan.

Uppdraget avsåg hela högskolesektorn, det vill säga såväl statliga universitet och högskolor som enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina samt organisationer med anknytning till sådana lärosäten.

Delegationens uppdrag beskrevs i kommittédirektivet till delegationen.

Senast uppdaterad: 13 januari 2016