Lyssna

Är du högskolestudent och tillhör en nationell minoritet?

Intervjuerna är nu avslutade.

Har du frågor, kontakta gärna utredare Matilda Björn, matilda.bjorn@uhr.se.

Vilken nationell minoritet tillhör du? Du kan fylla i flera alternativ om du behöver.
Hur gammal är du?
Kön

Dina kontaktuppgifter kommer att lagras skilt från övriga uppgifter och bara de utredare som arbetar med studien kommer att veta vem du är. Det du säger i intervjun kommer att anonymiseras i rapporten och övrigt offentligt material. Observera dock att den information du lämnar i formuläret här på sidan blir allmän handling och kan komma att lämnas ut på begäran.

UHR är personuppgiftsansvarig

Universitets- och högskolerådet (UHR) är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Organisationsnumret är 202100-6487.

För att kunna utföra de uppdrag som UHR ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter. Vi är då ansvariga för behandlingen av de personuppgifterna. UHR ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen) och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Ändamålet med behandlingen

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna boka och genomföra intervjuer för en studie.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i detta register är:

Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning

Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse som följer av lag eller annan författning, av kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning (artikel 6.1 e dataskyddsförordningen och 2 kap. 2 § dataskyddslagen).

Viktigt allmänt intresse

UHR behöver även behandla känsliga personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet (artikel 9.2 g dataskyddsförordningen och 3 kap. 3 § dataskyddslagen).

Mottagare av uppgifter

Det är enbart de medarbetare på UHR som arbetar med utredningen som kommer att ha tillgång till dina kontaktuppgifter. Annan information du lämnar kommer att anonymiseras så att den inte går att koppla till dig som person.

Överföring av uppgifter till tredje land

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land.

Arkivering och gallring (lagringstid)

UHR är som statlig myndighet skyldig att följa arkivlagen. Detta innebär att allmänna handlingar hos UHR som huvudregel ska bevaras. För att få gallra allmänna handlingar krävs stöd i en föreskrift från Riksarkivet. Vilka bestämmelser som gäller för varje enskilt register framgår av UHR:s arkivredovisning.

De registrerades rättigheter

Rätt att få information

Du har rätt att efter ansökan kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som UHR registrerar och behandlar i sina register om dig. Kontakta oss skriftligen (brev eller e-post) samt ange ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress (som använts i kommunikation med UHR). Utdraget sänds till din folkbokföringsadress.

Adressen till UHR är: Universitets- och högskolerådet, Box 45093, 104 30 Stockholm. E-postadressen är registrator@uhr.se.

Rätt att begära rättelse

Du har även rätt att begära rättelse, t.ex. rätta felaktiga uppgifter om dig eller komplettera ofullständiga uppgifter. Med hänsyn tagen till bestämmelserna i arkivlagen har vi inte möjlighet att ta bort uppgifter om dig om det inte finns stöd i en gallringsföreskrift.

Rätten att dra tillbaka ett samtycke

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke har du när som helst rätt att dra tillbaka ditt samtycke.

Rätten att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du är missnöjd med hur UHR behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) med dina klagomål.

Behandling för annat ändamål

Om UHR avser att behandla personuppgifterna för ett annat syfte än det för vilket de samlades in, kommer UHR att, före denna ytterligare behandling, ge dig information om det andra syftet.

Allt du skickar in blir allmän handling

Allt du skickar in till oss blir en så kallad allmän  handling  som kan begäras ut av allmänheten och massmedier. Skriv därför inte mer än nödvändigt när du kontaktar UHR via brev eller e-post och undvik att ta med känsliga uppgifter.

Om någon begär ut uppgifter om dig gör vi en sekretessprövning för att bedöma om uppgifterna ska vara sekretessbelagda eller inte. Vi beslutar sedan om uppgifterna helt eller delvis kan lämnas ut.

UHR:s dataskyddsombud

Kontakta UHR:s dataskyddsombud: dataskyddsombud@uhr.se, om du har frågor om hur UHR behandlar dina personuppgifter.

Senast uppdaterad: 21 november 2022