Lyssna

Slutredovisning av regeringsuppdraget Bedömning av reell kompetens

I snart tre år har UHR samordnat en pilotverksamhet för att stödja högskolor och universitet att skapa varaktiga strukturer och samarbeten kring bedömning av reell kompetens. Pilotverksamheten avslutades i december 2018. Lärosätena har slutrapporterat sina resultat och UHR har tagit fram en sammanfattande rapport.

Pilotverksamheten, som engagerat ett stort antal personer på tjugotre lärosäten, har skapat metoder, modeller och samarbeten för att effektivisera och höja kvaliteten på reell-kompetensbedömningar.

Reell kompetens är den samlade kompetens en person har, oavsett om hon eller han har formella bevis för det eller inte. Det kan vara kunskaper och erfarenhet från till exempel arbetslivet, utbildning utanför eller inom det formella utbildningssystemet inom och utanför Sverige etcetera. I universitets och högskolors uppdrag ingår att bedöma reell kompetens i två avseenden. Det ena för att ge blivande studenter behörighet att söka högskolestudier trots brist på formell. Det andra för att ge antagna studenter möjlighet att tillgodoräkna sig tidigare kunskaper och färdigheter och få sin studietid förkortad.

Syftet med pilotverksamheten var att strukturerna som skapats med hjälp av de tillfälliga projektmedlen skulle leda till ett mer strukturerat, rättssäkert och kvalitativt sätt att arbeta med bedömning av reell kompetens och att dess strukturer skulle vara varaktiga.

Sammanfattningsvis kan sägas att pilotverksamheten har rönt stort intresse och engagemang bland lärosätena. Det finns flera lyckosamma samarbetsprojekt som i sina slutrapporter beskriver att de har för avsikt att fortsätta samverka och några avser att sluta överenskommelser om att godta varandras bedömningar. Ett flertal projekt har tagit fram metodstöd, kartläggningsmodeller och även sett över roll- och ansvarsfördelning för bedömningsarbetet, där akademiska bedömare har en nyckelroll. Fullföljs de intentioner som redovisas av många lärosäten uppnås en varaktig struktur för bedömning av reell kompetens.

Nitton projekt beviljades drygt 51 miljoner kronor under 2017 och 2018. Tjugotre lärosäten har, enskilt eller nätverk, deltagit i projekten.

Vidare har Nationellt uppdrag för utvecklingen av validering - NUKUV-projektet - tagit fram en slutrapport. Projektet hade som syfte att främja akademins roll inom validering och involvering av ledningarna i det arbetet;

Utveckling av validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande inom högre utbildning.

Senast uppdaterad: 4 april 2019