Universitets- och högskolerådet (UHR) har fått ett regeringsuppdrag att se över utbildningsbehovet på landsbygden och utveckla distansutbildningen. Projektet pågår under 2019-2020 och totalt kommer 40 miljoner kronor att utlysas, under förutsättning att erforderliga medel avsätts i kommande års statsbudget.

Utlysningen är en del i regeringens satsning på landsbygden, att tillvarata landsbygdernas möjligheter och hantera framtida utmaningar. Syftet med utlysningen är att höja kvaliteten och genomströmningen i distansutbildning som anordnas vid universitet, högskolor och hos anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Utbildningsbehovet i glesa och mycket glesa landsbygdskommuner är en viktig utgångspunkt för att utveckla formerna för distansundervisning och distanspedagogik. I uppdraget ingår också att inhämta och sprida internationella erfarenheter inom området.

Hearing

En hearing med representanter från universitet, högskolor, yrkeshögskolor, myndigheter och intresseorganisationer genomförs i Stockholm den 14 november 2018.

Utlysning

Inför utlysningen kommer UHR även att fånga in synpunkter via en enkät till samtliga universitet och högskolor samt ett flertal yrkeshögskolor. Dessutom ska en referensgrupp bildas, som kommer att stödja och följa upp arbetet under hela projekttiden.

För mer information, kontakta:

Conny Pettersson, projektledare, UHR
E-post: conny.pettersson(at)uhr.se
Tlf: 072-21 86 344

Senast uppdaterad: 31 oktober 2018