Lyssna

Högskolepedagogisk utveckling

UHR har valt att samla resurser och information för de två regeringsuppdragen Högskolepedagogiskt lyft och Kvalitet i distansutbildning under begreppet Högskolepedagogisk utveckling.

Högskolepedagogiskt lyft

UHR genomför en satsning för att främja ett gemensamt högskolepedagogiskt utvecklingsarbete mellan universitet och högskolor.

UHR har fått regeringsuppdrag att under 2022–2023 samordna ett högskolepedagogiskt lyft. Uppdraget löses i nära samverkan med nätverk och organisationer inom det högskolepedagogiska området. Myndigheten ska sprida information och goda exempel på hur lärosäten arbetar med högskolepedagogisk utveckling och ansvara för erfarenhetsutbyte mellan relevanta aktörer på nationell nivå.

I regeringsuppdraget ingår också att fördela medel för utvecklingsinsatser till lärosäten, nätverk och organisationer inom det högskolepedagogiska området. Under 2022 fördelar UHR 5 000 000 kronor, och hoppas kunna utlysa tre gånger så mycket 2023.

Kvalitet i distansutbildning

UHR har genomfört en satsning för ökad kvalitet och genomströmning i distansutbildning vid svenska universitet och högskolor.

Syftet var att öka tillgången till högskoleutbildning och utveckla digitala verktyg för distansutbildning, men också att bidra till att stärka kompetensförsörjningen i hela landet. Projektet skulle utveckla lärosätens långsiktiga förutsättningar att erbjuda distansutbildning.

Åren 2021–2022 genomförde UHR ett regeringsuppdrag som innebär en satsning för att höja kvaliteten och öka genomströmningen i distansutbildning vid universitet och högskolor. Regeringsuppdraget genomfördes inom ramen för projektet "Kvalitet i distansutbildning".

Kvalitet i distansutbildning bestod av tre delar:

  1. arbete med kvalitetsfaktorer för distansutbildning
  2. utlysning av utvecklingsmedel till lärosäten
  3. en plattform för kollegialt lärande kring distansutbildning.

Webbplatsen för Högskolepedagogisk utveckling

På webbplatsen hpu.uhr.se finns resurser och kunskaper inom området högskolepedagogik tillsammans med Sveriges lärosäten samlade:

Webbplatsen för Högskolepedagogisk utveckling, hpu.uhr.se

För mer information, kontakta:

Mikael Andersson, projektledare
Telefon: 070-603 42 60
E-post: mikael.andersson@uhr.se

Senast uppdaterad: 16 mars 2023