UHR har fått regeringens uppdrag att administrera en utlysning av medel för projekt som utvecklar distansutbildning. Totalt har universitet, högskolor och yrkeshögskolor som bedriver distansutbildning kunnat söka närmare 10 miljoner kronor.

Sverige måste stärka konkurrenskraften och kompetensförsörjningen i hela landet. Därför satsar regeringen på att utveckla distansutbildning, med särskilt fokus på landsbygden och orter utanför campusorterna. 

Syftet är dels att locka fler studenter från landsbygden till studier vid universitet, högskola och yrkeshögskola, dels att höja kvaliteten och öka genomströmningen i de distansutbildningar som anordnas.

Kompetensförsörjning är en utmaning

I mindre kommuner är andelen lågutbildade personer ofta högre än i större kommuner. De mindre kommunerna har stora utmaningar med kompetensförsörjningen, framför allt inom yrken som lärare och personal inom vård- och omsorgsyrken.

Målen med utlysningen är att:

 • kunna visa på kvalitetshöjning av distanspedagogik inom både högskola och yrkeshögskola.
 • kunna visa hur distansutbildning och distanspedagogik kan främja en breddad rekrytering från studieovana målgrupper i glesbygd.
 • kunna visa goda exempel på organisering och innehåll i distansutbildningen så att genomströmningen ökar.

Utbildningsanordnare som beviljats medel

Ansökan om projektmedel stängde den första oktober och UHR har nu beslutat vilka organisationer och projekt som beviljats medel. Totalt har det funnits närmare 10 miljoner kronor att fördela inom ansökningsomgången. 

Följande organisationer beviljas bidrag för projekt:

 • Folkuniversitetet Uppsala
 • Högskolan i Gävle
 • Karlstads universitet
 • Lernia Piteå
 • Luleå tekniska universitet
 • Mittuniversitetet
 • Skövde yrkeshögskola
 • Tekniska Högskolan Jönköping (YH)
 • Umeå universitet (två projekt)
 • Yrkesakademin.

Så bedömdes ansökningarna

UHR tog emot totalt 77 ansökningar om projektmedel, till en summa om drygt 59 miljoner kronor. Det är nästan sex gånger så mycket som det fanns budget för. Som en följd av det har flera projekt inte blivit beviljade medel trots att de uppfyllde de formella kraven för ansökan.

De projekt som beviljats bidrag har i första hand valts ut utifrån hur väl de bedömts höja kvaliteten på och utveckla distansutbildningen. Särskilt fokus har lagts vid projekt med betydelse för distansutbildningen i glesa och mycket glesa landsbygdskommuner.

Urvalsprocessen har även säkerställt att de beviljade projekten täcker in alla perspektiv som finns i regeringsuppdraget till UHR. Urvalet har i första hand gjorts utifrån hur väl projektet beskrivits i ansökan.

Projektansökningarna har bedömts av UHR:s medarbetare och av externa medbedömare med ingående kunskaper om distansutbildning och högre utbildning respektive yrkeshögskoleutbildning.

För mer information, kontakta:

Mikael Andersson, projektledare
Telefon: 070-603 42 60
E-post: mikael.andersson(at)uhr.se

Senast uppdaterad: 19 november 2019