Lyssna

Webbinarium om studenters psykiska välmående

Den 27 januari höll UHR tillsammans med UKÄ ett webbinarium om studenters psykiska hälsa. Många intresserar sig för ämnet och webbinariet blev snabbt fulltecknat. Nu kan ni se webbinariet i efterhand.

Deltagarna på webbinariet kom framför allt från olika lärosäten i Sverige, men många myndigheter var också representerade liksom företrädare för studentkårerna och forskarvärlden, även från våra grannländer. UHR hade bjudit in talare som gav olika vinklar på studenters psykiska hälsa. Tillgänglighet, ensamhet och information framhölls som viktiga stenar att bygga vidare på.

Dagen inleddes med att UHR:s Tuula Kuosmanen, avdelningschef på avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor välkomnade alla deltagare och lyfte vikten av att studenters bristande psykiska hälsa är ett problem som måste tas på allvar.

Talare och ämnen

Efter det presenterade Carina Hellgren,enhetschef på avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor vid UHR, rapporten "Psykisk ohälsa bland studenter. Vilka ledtrådar ger Eurostudent VII om förändringar som kan göras?” som är en del i det främjandeuppdrag UHR har. Carina lyfter bland annat upplevd balans mellan lärarledd undervisning och självstudier. 

Därefter presenterade Karin Holmvall, utredare vid UKÄ, rapporten "Studenthälsovården vid Sveriges universitet och högskolor" (UKÄ). Regeringen gav UKÄ i uppdrag att göra en kartläggning av universitets och högskolors arbete med studenthälsovård. Av resultaten framgår bland annat att kunskapsunderlaget behöver förbättras. Därför föreslår UKÄ att samarbetet stärks ytterligare genom att ett lärosäte får uppdrag och resurser att nationellt samordna arbetet med studenthälsovården. Dessutom behöver den digitala omställningen öka.

Linn Svärd, vice ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer (SFS), berättade om kårernas arbete med studenters psykiska hälsa. Hon redogjorde både för orsaker till psykisk ohälsa hos studenter, som hög studietakt, motstridiga krav och otydliga uppgifter, och för vad som skulle kunna göras. Studenter ska i tid få den hjälp de har behov av. Studenthälsorna bör inte ha långa väntetider och arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras.

Maria Warne, lektor vid Mittuniversitetet, berättade om universitetets arbete med Supported Education. Det är en metod för att ge tidigt pedagogiskt stöd för att förebygga psykisk ohälsa och avhopp bland studenter. Målet är att hjälpa personer med psykiska hälsoproblem eller psykosociala problem att välja, skaffa och behålla utbildning utifrån egen preferens.

Maria Larsson, kurator och sektionschef för studenthälsan vid Linnéuniversitetet, talade om universitetets arbete Första hjälpen för psykisk hälsa (MFHA). Det är en utbildning som ska öka kunskapen om psykisk ohälsa, få bort tabun och minska stigmatiseringen. Den ger inte terapeutisk kompetens eller kvalifikation att ställa diagnoser, utan handlar om bemötande och hur man kan stötta till professionell hjälp.

Avslutande panelsamtal


I ett avslutande panelsamtal fick deltagarnas svar ligga till grund för diskussionen. Alla deltagare fick möjlighet att svara på tre frågor och ledorden samlades i ordmoln som moderatorn Mikael Andersson plockade upp för diskussion. 

Den första frågan handlade om vad som ska prioriteras inom ämnet studenters psykiska hälsa.Tillgänglighet, ensamhet och information fick fokus. Flera deltagare framhöll också vikten av att jobba preventivt: ”Förebyggande arbete, genom att arbeta med studenternas arbetsmiljö, inte minst den psykosociala”, var en kommentar.

Fråga ett i webbinariet. Vad ser du som viktigast att prioritera och arbeta mer med just nu?

Klicka på bilden för en större version.

Den andra frågan var vilken den största utmaningen med att utveckla arbetet för psykisk hälsa bland studenter är. Resurser, kunskap och kommunikation var de tre ord som fick störst plats. ”Eftersom det ofta är sammanlänkade problematiker måste man jobba holistiskt. Då blir samordning och ansvarsfördelning problematiskt”, skrev en deltagare. Sist svarade deltagarna på vilka tankar webbinariet väckte. En deltagare kommenterade: ”Det krävs att alla inblandade tar ett ökat ansvar samt behov av nationell samordning när det kommer till utbildning och information bland de olika studenthälsorna.” Och en annan: ”Det känns bra att arbete pågår på så många olika plan och att det delas för att sprida goda exempel.”

Fråga 2, Vilken är den största utmaningen med att utveckla arbetet för psykisk hälsa bland studenter?

Klicka på bilden för en större version.

Sista fråga var vilka tankar webbinariet väckte och där blev viktigt, intressant och samarbete störst. 

Fråga 3 i webbinariet. Vilka tankar väcker dagens webbinarium)

Klicka på bilden för en större version.

Inspelning från panelsamtal

Senast uppdaterad: 31 mars 2022