För dig som vill ta del av "Internationaliseringsdagarna 2018 – från strategisk agenda till handling" i efterhand finns här de filmade passen.

6 november 2018

Välkommen! Klicka för att se filmen i helskärmsläge 

Eva Åkesson, rektor Uppsala universitet

Karin Röding, generaldirektör Universitets- och högskolerådet

Ludvig Lundgren, ordförande Uppsala studentkår

   
Keynote  

Agneta Bladh, särskild utredare Internationaliseringsutredningen

Mål 1: Internationalisering präglar styrningen av och vid universitet och högskolor  

Utmaningar och möjligheter ur ett styrningsperspektiv
Jonas Hafström, ambassadör och styrelseordförande Lunds universitet

Strategier för internationalisering vid norska lärosäten
Margrete Søvik, Senior Adviser, DIKU, Norge

Internationaliseringsarbete på olika nivåer inom institutionen

Henrik Edgren, universitetslektor och prefekt, Uppsala universitet

Mål 3: Alla studenter som tar examen från högskolan har utvecklat sin internationella förståelse eller interkulturella kompetens  

Del A: Utbildningens innehåll

 

Vem åker och vem stannar hemma? Motiv och drivkrafter till internationell mobilitet inom olika grupper
Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

Erfarenheter från arbetet med att internationalisera utbildningens innehåll genom att se över lärandemålen

Ingrid From, universitetslektor i omvårdnad och Juvas  Marianne Liljas, docent och universitetslektor avdelningen för utbildningsvetenskap, Högskolan Dalarna

Erfarenheter från arbetet med att internationalisera utbildningens innehåll genom att se över lärandemålen

Jennifer Valcke, Education Developer Unit for Medical Education (UME), Karolinska Institutet

Del A: Utbildningens innehåll

Del B: Vilken kompetens ger utlandsstudier? Studenternas internationella förståelse och internationella kompetens

 

Beyond it was great – ett projekt där hemvändande studenter får hjälp och stöd att göra en kompetensinventering av sina utlandsstudier
Maria Eriksson, sektionschef, och Ida Söderlund, internationell koordinator, International Office, Linnéuniversitetet

Certifikat för global kompetens – ett utbildningspaket för programstudenter på Kungliga Tekniska Högskolan
Björn Kjellgren, universitetslektor Kungliga Tekniska Högskolan

Internationella dimensioner i studenters utbildning – ett första steg mot studentmobilitet
Camilla Ekwall, internationell koordinator, Fysioterapeutprogrammet, Uppsala universitet

7 november 2018

Mål 4: Anställda vid universitet, inklusive doktorander, har god internationell erfarenhet och starka internationella kontaktnät Klicka för att se filmen i helskärmsläge 

Det akademiska värdet av mobilitet och vikten av att involvera flera personalkategorier i internationella utbyten
Anders Ahlstrand, utredare på Universitets och högskolerådet

REALISE – ett EU-projekt som syftar till att främja och hitta innovativa sätt att arbeta med personalmobilitet
Lotta Kåvemark, Internationell koordinator och JanErik Lundquist, universitetslektor, Linköping universitet

Goda exempel på konkret internationalisering på hemmaplan. Med fokus på lärare och deras kompetenser
Ingalill Gimbler Berglund, lärare och samordnare för internationalisering, och Joy Torgé filosofie doktor i Äldre och åldrande, Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping

Ny modul om internationalisering och mobilitet i högskolepedagogiska kurser riktade till nya lärare

Eva Svedmark, föreståndare, Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) och Ingrid Svensson, enhetschef, International Office, Umeå universitet

Riktad kompetenshöjning utvecklar språkkunskaper hos undervisande personal inom ramen för Erasmus+

Carina Eriksson, internationell koordinator med strategiskt ansvar och Fredrik Kessler, Human Resources Specialist, Karlstads universitet

Mål 8: System för uppföljning och utvärdering av internationalisering är väletablerade  

Certificate for Quality in Internationalisation (CeQuInt)
The aim of the CeQuInt is to assess, enhance and reward internationalisation
Mark Frederiks, Coordinator, International Policy, NVAO/ECA, Nederländerna

Tilburg University har genomfört en utvärderingsprocess av lärosätets internationalisering. Processen är en förövning inför att söka ECA:s (European Consortium for Accreditation in higher education) Certificate for Quality in Internationalisation
Guido van Leerzem, Senior Policy Advisor, Internationalisation, Tilburg University, Nederländerna

Från ord till handling. Viktiga faktorer för verksamhetens internationalisering
Camilla Lundqvist, internationaliseringsrådgivare, Linnéuniversitetet

Internationaliseringens betydelse för individen och samhällets utveckling – en internationell utblick
Jan Eliasson,ambassadör och ordförande för SIPRI, även tidigare utrikesminister och vice generalsekreterare i FN

Avslutning  

Karin Röding, generaldirektör Universitets- och högskolerådet

Senast uppdaterad: 3 december 2018