En konferens om metoder för att skapa bättre utbildning för alla.

20–21 april, Näringslivets hus, Stockholm

Kvalitetsdrivet 2016 är Universitets- och högskolerådets tredje konferens på temat främjande av breddad rekrytering till och breddat deltagande inom högskolan samt mobilitet. Konferensen riktar sig till beslutsfattare och medarbetare vid lärosäten, myndigheter och intresseorganisationer inom hela utbildningsområdet samt media.

Konferensen är delfinansierad av Europeiska kommissionen. 

Logotyp Erasmus+

Tema 1: Vad kan lärosäten göra för att rekrytera och behålla en mer varierad studentpopulation fram till examen?

Hur arbetar lärosäten idag för att bredda rekryteringen till och deltagandet inom högskolan? Universitets- och högskolerådet, UHR, har på uppdrag av regeringen under det gångna året kartlagt och analyserat det arbete som idag görs.

I workshops får du ta del av och diskutera de mest framgångsrika exemplen och hur dessa eller liknande stödåtgärder kan tillämpas. Vi får också en inblick i vad som görs i andra europeiska länder inom området och hur ungdomsorganisationer ser på UHR: s och lärosätenas arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande.

Tema 2: Vad kan lärosäten göra för att öka antalet utresande utbytesstudenter?

Hur kan vägledning, ”mobilitetsfönster” och internationella och interkulturella lärandemål i kurs- och utbildningsplaner synliggöra det akademiska värdet av utbytesstudier för studenter och personal?

I workshops får vi goda exempel och diskuterar pilotlärosätens erfarenheter som prövat dessa arbetssätt i praktiken. Vi får en inblick i hur proaktiv, reguljär vägledning framgångsrikt organiserats och tillämpats vid ett finländskt universitet.

Konferensen är ett led i UHR:s regeringsuppdrag att sprida resultatet av projektet ”Breddad rekrytering till och breddat deltagande inom högskolan” samt EU-projektet ”Det akademiska värdet av mobilitet”.

Dag och tid

Dag 1: 20 april 10 - 17. Registrering och fika från 9, konferensmiddag från 18. 
Dag 2: 21 april  9 - 16

Plats

Näringslivets hus, Stockholm

Praktisk information

Välkommen!

Senast uppdaterad: 27 november 2018