Stödåtgärder för att bredda deltagandet av studenter på grund- och avancerad nivå inom högskolan

Välkommen till en workshop där du får fördjupad kunskap om olika stödåtgärder som kan användas för att bredda deltagandet av studenter på grund- och avancerad nivå.

I workshopen berättar Ann-Marie Eriksson om Göteborgs universitets språkhandledning med fokus på akademiskt skrivande och fortsatt språkutveckling. Handledningen är öppen för alla studenter som vill förbättra sina färdigheter i skriftlig och muntlig framställning på akademisk nivå i svenska och engelska. Handledningen kan ske individuellt eller i små grupper. Som komplement eller fördjupning erbjuds också seminarier och workshops.

 

Leif Bryngfors och Joakim Malm berättar om en modell för samverkansinlärning, s.k. Supplemental Instruction eller Samverkansinlärning (SI) som används vid Lunds universitet. SI hjälper studenter att lyckas på utvalda inledande ”svåra” kurser. SI syftar bland annat till att överbrygga de skillnader som finns i inlärningstekniker mellan gymnasium och universitet.

Workshopen genomförs som ett samtal mellan de inbjudna deltagarna och workshopsledaren. Därefter diskuteras de presenterade stödåtgärderna. Idéer och synpunkter ventileras sedan i helgrupp.

Workshopen är en del av presentationen av resultatet av UHR:s regeringsuppdrag att kartlägga och analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande inom högskolan.

Från workshopen tar du med dig kunskap om hur lärosäten konkret kan utveckla sitt arbete med att bredda deltagandet av studenter på grund- och avancerad nivå utifrån de deltagande lärosätenas erfarenheter och UHR:s reflektioner.  UHR:s förhoppning är att du skall få inspiration till att utveckla arbetet på ditt lärosäte.

Läs rapporten Breddad rekrytering och breddat deltagande inom högskolan som UHR presenterar ett par veckor innan konferensen.

Talare

 

Ann-Marie Eriksson, fil dr i pedagogiskt arbete, föreståndare vid Enheten för akademiskt språk (ASK), Göteborgs universitet.

 

 

Leif Bryngfors, chef för det nationella Supplemental Instruction (SI) Centret vid Lunds universitet/Lunds tekniska högskola.

 

 

 

 

 

Joakim Malm, universitetslektor, Centre for Engineering Education, Lunds tekniska högskola/Lunds universitet. Kvalitetsansvarig - Supplemental Instruction.

 

 

 

Workshopledare

 

Andrea Amft är fil. dr. och arbetar som utredare på Universitetskanslersämbetet. Andrea har tidigare arbetat som lärare i tyska som främmande språk vid universitetet i Kiel och på UKÄ analyserat relationen mellan studenters bakgrund och kvalitetsutvärderingen av högre utbildning samt studenternas tidsanvändning.

Plats

Styrelserummet

Senast uppdaterad: 27 november 2018