De nationella minoriteterna och högskolan, Karin Kvarfordt Niia, kansliråd vid Kulturdepartementet, enheten för diskrimineringsfrågor.

Seminariet inleddes med en beskrivning av det folkrättsliga skyddet för de nationella minoriteterna genom europeiska och internationella konventioner. Därefter beskrevs den svenska lagstiftningen, ny proposition och den minoritetspolitiska strategin som syftar till att skydda de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Tre huvudområden är språk och kulturell identitet, inflytande och delaktighet samt diskriminering och utsatthet.

Universitet och högskolor har en viktig roll som kompetensmotorer genom att säkerställa språk- och kulturresurser inom hela utbildningsområdet och andra samhällsområden, främja/stärka språk och kultur hos enskilda samt kunskapsspridning till allmänheten och synliggörande. Universitet och högskolor uppmanades att se över innehåll i befintliga utbildningar, samråda med nationella minoriteter, fundera över vilken kompetens som behövs på arbetsmarknaden och flexibla lösningar för att attrahera studenter och fylla kompetensbehov.

Senast uppdaterad: 24 april 2018