Lyssna

Vägledning som redskap för att öka svenska studenters mobilitet

Anders Ahlstrand, utredare på UHR, presenterar resultat av mobilitetsvägledning tillsammans med deltagare i UHR:s EU-finansierade projekt för att öka antalet utresande studenter; Helene Elvstrand, universitetslektor och Lena Örnestrand, fakultetskoordinator Linköpings universitet samt Bitte Söderberg-Roth och Martin Bolinder, studievägledare Örebro Universitet.

Projekt som UHR arrangerat de senaste 3,5 åren (dec 2014-maj 2018)

Lite bakgrund och sammanfattande slutsatser

Två pilotprojekt på lärosäten (Linköpings och Örebro universitet)

Stort intresse för utlandsstudier (enligt Ungdomsbarometern 2016), men antalet utresande skulle kunna vara högre.

Studenters skäl till att inte studera utomlands:

Vill bli klar med min utbildning så fort som möjligt… (med mera)

Utbytesstudier ses inte som en del av utbildningen på hemmaplan.

Visa det akademiska värdet av mobilitet – då kan vi på sikt få fler utresande studenter.

Fråga till auditoriet:

På ditt lärosäte – vilken person/funktion skulle vara central för dig att samarbeta med för att utveckla vägledning när det gäller mobilitet?

(Ingen redovisning)

Bitte Söderberg-Roth och Martin Bolinder, studievägledare vid Örebro universitet.

Kan ökade vägledningsinsatser med studentenkät och diskussion ge fler utresande studenter?

Sammanfattande tankar

 • Samverkan och många engagerade
 • Lyft upp internationalisering på agendan
 • Studenter reflekterar kring sin utbildning
 • Deltagande
 • Personalresurser
 • Våga prova

Helene Elvstrand, universitetslektor och Lena Örnestrand, fakultetskoordinator,
Linköpings universitet.

Systematisk vägledning före, under och efter mobilitet.

Arbeta med att undanröja strukturella hinder för mobilitet.

Avslutande reflektioner:

 • Många studenter är intresserade av mobilitet
 • Begränsade studentaktiviteter ger resultat
 • Hittat strukturella faktorer som försvårar mobilitet
 • Förhållningssätt och kultur kring mobilitet är största hindret
 • Hitta ett hållbart arbetssätt som inte är beroende av eldsjälar
  • Få fler engagerade och involverade
  • Spridning till andra program
  • Alumninätverk
  • Fördjupad analys av de olika aktiviteterna

Slutuppgift till auditoriet:
När jag kommer tillbaka till mitt lärosäte ska jag … för att bidra till ökad mobilitet

 

Senast uppdaterad: 24 april 2018