Talare: Lillemor Dahlgren - Jämställdhetsmyndigheten, Olle Andersson Brynja - utredare, Diskrimineringsombudsmannen, Carl Jacobsson - Senior rådgivare, Vetenskapsrådet och Aleksandra Sjöstrand - utredare, UHR. Moderator: Sofie Nordhamren

Talare: Lillemor Dahlgren - Jämställdhetsmyndigheten, Olle Andersson Brynja - utredare, Diskrimineringsombudsmannen, Carl Jacobsson - Senior rådgivare, Vetenskapsrådet och Aleksandra Sjöstrand - utredare, UHR.

Seminariet inleddes av Carl Jacobsson, senior analytiker på Vetenskapsrådet. Han redogjorde för Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi och hur myndigheten arbetat som pilotmyndighet inom JiM – Jämställdhetsintegrering i myndigheter. Carl berättade bland annat att Vetenskapsrådet arrangerar ett nätverksarbete mellan myndigheter inom högskolesektorn vad gäller jämställdhetsintegrering. Vetenskapsrådet har även fått uppdateringar i sin instruktion vad gäller jämställdhetsintegrering i forskningsstödet och att köns- och genusperspektiv inkluderas i den forskning VR finansierar.

Aleksandra Sjöstrand, utredare på UHR, beskrev myndighetens uppdrag inom området som knutet till diskrimineringslagstiftningen och ett individperspektiv. UHR:s uppdrag att öka intresset för och bredda rekryteringen till högre studier, kan betraktas även som ett jämställdhetsuppdrag. Myndigheten ska bland annat bidra till att motverka könsbundna utbildningsval. Aleksandra efterfrågade i sin dragning ett tydligare regeringsuppdrag att arbeta för ökad jämställdhet bland studenter, presumtiva studenter samt högskolans personal, detta är också något UHR har betonat i sin årsredovisning.

Olle Andersson Brynja – utredare på Diskrimineringsombudsmannen, berättade om myndighetens ansvarsområden och det förebyggande och reaktiva arbete man bedriver inom jämställdhetsområdet. Man arbetar inom DO även med att följa forskningen inom området, ta fram goda exempel, skapa fora för dialog samt bedriva sedvanligt informationsarbete.

Lillemor Dahlgren, avdelningschef på den nystartade Jämställdhetsmyndigheten beskrev myndighetens formerande och gav en bild av en myndighet i danande. Myndigheten arbetar utifrån de jämställdhetspolitiska målen och ska bidra till styrning och genomförande av jämställdhetsarbete. Man kommer även ge statsbidrag till kvinnoorganisationer och ta fram strategier mot mäns våld mot kvinnor. Samordnande och stödjande arbete gentemot lärosätena kommer genomföras i dialog med dem.

Paneldiskussionen som följde kom att handla om hur man ska styra lärosätena i deras jämställdhetsarbete. ”Genom pengar”, menade Carl Jacobsson, ”Via tillsyn”, kontrade Olle Brynja.

Lillemor Dahlgren menade att det ju finns i lärosätenas regleringsbrev, men att det saknas en spetsighet i dem. Som det är nu blir det upp till aktörerna att fylla begreppet jämställdhet med innehåll. Det saknas en tydlig formulering om vad man vill uppnå, och utan en sådan sker jämställdhetsintegreringen för sakens egen skull.

Carl Jacobsson höll med. Det måste bli effekt utåt, menade han. Annars blir våra kurser, utbildningar och konferenser bara att vi har trevligt en stund. Han tyckte också att det är viktigt att lärosätena får externt stöd i sitt arbete, annars är risken att man blundar för sina egna tillkortakommanden.

Vad har hänt om två år? frågade moderator.

Lärosätena har statistik på medelsfördelningen per kön, menade Carl Jacobsson. Detta är de externa finansiärerna mycket bättre på nu.

Senast uppdaterad: 24 april 2018