Tack för att så många deltog i konferensen och kul att se ert engagemang! Syftet med konferensen var att få en dag som belyste vägen framåt för att bredda rekryteringen och främja likabehandling inom högre utbildning. Vi är väldigt nöjda med genomförandet.

Programmet för den 8 september 2020 med tillhörande material.

Moderator var: Johannes Hylander

09:30 Uppstart (15 minuter)

09:45 Välkomna till Kvalitetsdrivet 2020! (15 minuter)

UHR:s generaldirektör Karin Röding inleder. Vad är värdet av lika möjligheter för alla inom högskolan? Vad gör UHR i sin roll att främja lika rättigheter och möjligheter till och inom högre utbildning? Hur kan utbildningssektorn främja allas lika möjligheter att påbörja och fullfölja högskolestudier?

Inspelat avsnitt: Välkommen till Kvalitetsdrivet 2020!


10:00 Seminarium: Psykisk ohälsa bland högskolestudenter, hur påverkar det upplevelsen av studierna?  (30 minuter)

Psykisk ohälsa bland studenter på högskolan är ett aktuellt ämne. Omfattningen är väl känd, men de bakomliggande orsakerna är mindre kända och i viss utsträckning även hur det påverkar studiesituationen och upplevelsen av studierna. I det här passet undersöker vi vilka ledtrådar som finns i den senaste Eurostudentundersökningen, Eurostudent VII. Finns kopplingar mellan upplevd psykisk ohälsa och antal undervisningstimmar, studieform, social bakgrund, barn eller inte, ålder osv? Kan resultaten av analyserna hjälpa till att förklara och peka på vad som behöver göras för att förbättra studenternas mående?

Medverkande: Carina Hellgren, UHR, Regina Winzer, Folkhälsomyndigheten, Linn Svärd, SFS.

Inspelat avsnitt: Seminarium: Psykisk ohälsa bland högskolestudenter, hur påverkar det upplevelsen av studierna

Presentation: Regina Winzer, Folkhälsomyndigheten  

Presentation: Carina Hellgren, UHR

10:30 Paus (20 minuter)

10:50 Seminarium: Validering inom högre utbildning (45 minuter)

Validering – hur och varför? I flera länder i Europa arbetar lärosäten aktivt med erkännande av tidigare lärande. I andra länder vill lärosätena börja arbeta med frågan men vet inte hur de praktiskt ska gå tillväga. UHR leder ett europeiskt projekt, ”Recognition of Prior Learning in practice”, som involverar myndigheter och lärosäten från fem länder. Projektet syftar till att deltagarna ska lära av varandra för att utveckla praktiska metoder för validering av tidigare informellt och icke-formellt lärande för tillträde och tillgodoräknande. Under passet beskrivs projektet i korthet, men framför allt kommer två lärosäten presentera hur de praktiskt går tillväga med validering av informellt och icke formellt lärande och lyfter vad de anser är viktigt för att få en väl fungerande process. Seminariet hålls delvis på engelska.

Medverkande: Anders Ahlstrand, UHR, Deirdre Goggin, Cork Institute of Technology (CIT), samt Susanne Rath och Linda Severinson, Högskolan Väst.

Inspelat avsnitt: Seminarium: Validering inom högre utbildning

Presentation: Anders Ahlstrand, UHR

Presentation: Deirdre Goggin, Cork Institute of Technology (CIT)

Presentation: Susanne Rath och Linda Severinson, Högskolan Väst

11:35 Lunchpaus (60 minuter)

12:35 Intervju: Politikens ambition med breddad rekrytering och breddat deltagande (10 minuter)

Vilka är de politiska ambitionerna när det gäller breddad rekrytering till högskolan, och väl inne i högskolan, alla studenters lika rättigheter och möjligheter?

Medverkande: Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, intervjuas av Johannes Hylander. Inspelad programpunkt.

Inspelat avsnitt: Intervju: Politikens ambition med breddad rekrytering och breddat deltagande 

12:45 Seminarium: Breddad rekrytering och breddat deltagande i högskolan – vad säger killar och tjejer? Och vad kan göras? (40 minuter)

Passet utgår från resultaten i en enkätstudie som fokuserar gymnasieungdomars planer på högre utbildning och vilken roll studiemedel spelar. Betydelsen av kön, föräldrarnas utbildningsnivå, utländsk bakgrund och inställning och kunskap om studiemedel kommer att presenteras och diskuteras. Studien är ett samarbete mellan SCB, CSN, UKÄ och UHR. En fråga som är särskilt viktig under seminariet är vad det beror på att killar inte väljer högre studier i samma omfattning som tjejer. Sociala och kulturella faktorer? Intresse och drivkrafter? Vad väljer killarna istället för högre studier? Include-nätverket och SFS diskuterar och problematiserar studiens resultat.

Medverkande: Carl-Johan Stolt, CSN, Fredrik Svensson, Linn Svärd, SFS.

Inspelat avsnitt: Seminarium: Breddad rekrytering och breddat deltagande i högskolan – vad säger killar och tjejer? Och vad kan göras?

Presentation: Carl-Johan Stolt, CSN, Fredrik Svensson, UKÄ


13:25 Paus
(20 minuter)

13:45 Seminarium: Är mobilitet en reell möjlighet för alla? (20 minuter)
Studenters socioekonomiska bakgrund har betydelse om de väljer att studera utomlands. De som studerar utomlands har i högre grad föräldrar med höga inkomster och lång utbildningsbakgrund. De har dessutom själva bättre studiemeriter från gymnasiet och en rakare väg till högskolestudier. Det visar de två studierna "Vägen till utlandsstudier" och "Svenska studenter i Erasmus – Livsbanor och sociala strukturer" publicerade på UHR:s webbplats.

Medverkande: Anders Ahlstrand, UHR, Mikael Börjesson, Uppsala universitet, André Bryntesson, Uppsala universitet.

Inspelat avsnitt: Seminarium: Är mobilitet en reell möjlighet för alla?

Presentation: Anders Ahlstrand, UHR, Mikael Börjesson, Uppsala universitet, André Bryntesson, Uppsala universitet.

14:05 Paneldiskussion: En högskola för alla – vägen framåt! (30 minuter)
Avslutande paneldiskussion för att reflektera över dagen och blicka framåt. Vilka utmaningar och möjligheter ser vi? 

Medverkande: Karin Röding, UHR, Martin Hellström, Högskolan Väst, Linn Svärd, SFS.


Inspelat avsnitt: Paneldiskussion: En högskola för alla – vägen framåt!

14:35 Avrundning

Inspelat avsnitt: Kvalitetsdrivet 2020 avrundning 

14.45 Konferensen avslutad 

Frågor och svar från konferensen

Senast uppdaterad: 10 februari 2021