Lyssna

Webbibliotek 

Ett begränsat antal rapporter finns i tryckt form i konferenslokalen. Ladda gärna ner ditt exemplar här och sprid till kollegor. 

Aktuella rapporter från UHR

Ett vidgat perspektiv på breddad rekrytering, pdf

Studiesituationen för studenter med psykiska besvär, pdf

Presentationer från gemensamma pass

Hur har universitet och högskolor utvecklat sitt arbete med breddad rekrytering? 

Heléne Fröborg, Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och
Bo-Anders Jönsson, Lunds universitet, ingår i Bedömargruppen:

Hur har universitet och högskolor utvecklat sitt arbete med breddad rekrytering, pdf

Från årskurs nio till arbetsmarknaden


Mikael Börjesson, Uppsala universitet

Från årskurs nio till arbetsmarknaden, pdf

Högskolestudier för studenter med intellektuell funktionsnedsättning

Tomas Boman, Högskolan i Gävle

Högskolestudier för studenter med intellektuell funktionsnedsättning, pdf

Inclusive studies at University of Iceland


Bra att veta: Filmen är inte textad, det Ruth berättar utgör punkterna i presentationen. 

Jämlikhetsdata, parallellt pass förmiddag

Studie från Holland 

Self-identification by people of colour important in antidiscrimination data collection, på De Jongeakademiens webbplats

UHR:s främjandeuppdrag

Inspiration för låg- och mellanstadiet:

Om Kvalitetsdrivet

Konferensen Kvalitetsdrivet utgör sedan 2013 en arena för ny kunskap, inspiration och samtal för en öppen högskola. Konferensen utgör ett led i UHR:s främjandeuppdrag att stimulera intresset för högskoleutbildning, främja breddad rekrytering och breddat deltagande inom högskolan men också för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

Årets konferens är den sjätte i ordningen och basen för dagen utgörs av aktuell forskning, goda exempel och diskussioner om hur högskolan kan ge plats åt alla som vill läsa vidare, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Välkommen till Kvalitetsdrivet 2022 för ett konstruktivt erfarenhetsutbyte mellan lärosäten, myndigheter och andra aktörer med intresse för högskolefrågor. 

Senast uppdaterad: 12 oktober 2022