Lyssna

Information vid behandling av personuppgifter när uppgifterna hämtas från den registrerade (art. 13)

UHR är personuppgiftsansvarig

Universitets- och högskolerådet (UHR) är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Organisationsnumret är 202100-6487.

För att kunna utföra de uppdrag som UHR ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter. Vi är då ansvariga för behandlingen av de personuppgifterna. UHR ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen) och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Ändamålet med behandlingen

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att administrera UHR forum 14 juni 2018.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i detta register är:

Samtycke

De registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Mottagare av uppgifter

Det är endast medarbetarna hos UHR som är mottagare av uppgifterna.

Överföring av uppgifter till tredje land

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land.

Arkivering och gallring (lagringstid)

UHR är som statlig myndighet skyldig att följa arkivlagen. Detta innebär att allmänna handlingar hos UHR som huvudregel ska bevaras. För att få gallra allmänna handlingar krävs stöd i en föreskrift från Riksarkivet. Vilka bestämmelser som gäller för varje enskilt register framgår av UHR:s arkivredovisning.

De registrerades rättigheter

Rätt att få information

Du har rätt att efter ansökan kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som UHR registrerar och behandlar i sina register om dig. Kontakta oss skriftligen (brev eller e-post) samt ange ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress (som använts i kommunikation med UHR). Utdraget sänds till din folkbokföringsadress.

Adressen till UHR är:

Universitets- och högskolerådet
Box 45093
104 30 Stockholm

E-postadressen är registrator(at)uhr.se.

Rätt att begära rättelse

Du har även rätt att begära rättelse, t.ex. rätta felaktiga uppgifter om dig eller komplettera ofullständiga uppgifter. Med hänsyn tagen till bestämmelserna i arkivlagen har vi inte möjlighet att ta bort uppgifter om dig om det inte finns stöd i en gallringsföreskrift.

Rätten att dra tillbaka ett samtycke

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke har du när som helst rätt att dra tillbaka ditt samtycke.

Rätten att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du är missnöjd med hur UHR behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) med dina klagomål.

Behandling för annat ändamål

Om UHR avser att behandla personuppgifterna för ett annat syfte än det för vilket de samlades in, kommer UHR att, före denna ytterligare behandling, ge dig information om det andra syftet.

Allt du skickar in blir allmän handling

Allt du skickar in till oss blir en så kallad allmän  handling  som kan begäras ut av allmänheten och massmedier. Skriv därför inte mer än nödvändigt när du kontaktar UHR via brev eller e-post och undvik att ta med känsliga uppgifter.

Om någon begär ut uppgifter om dig gör vi en sekretessprövning för att bedöma om uppgifterna ska vara sekretessbelagda eller inte. Vi beslutar sedan om uppgifterna helt eller delvis kan lämnas ut.

UHR:s dataskyddsombud

Kontakta UHR:s dataskyddsombud: dataskyddsombud(at)uhr.se, om du har frågor om hur UHR behandlar dina personuppgifter.

Senast uppdaterad: 30 november 2018