OBS! Kvalitetsdrivet 2020 är flyttad till 8 september på grund av spridningen av covid-19. Programmet nedan gällde det ursprungliga datumet, 20 april. Vårt mål är att ha samma upplägg för konferensen på det nya datumet, men ändringar i programmet kan behöva göras under våren.

Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Moderator för dagen: Johannes Hylander

Ändringar i programmet kan förekomma.

Tid Programpunkt
08:30–09:45 Kaffe och smörgås
09:45–10:00 Välkomna till Kvalitetsdrivet 2020!
10.00–10:45 En högskola för alla – från vision till verklighet
10:45–11.00 Paus
11.00–11:45 Parallella seminariepass
11:45–12:45 Lunch
12:45–13.30

Parallella seminariepass

13:30–13:45 Paus
13:45–14.30

Parallella seminariepass

14:30–15:00 Fika
15:00–15:15 Politikens ambition med breddad rekrytering och breddat deltagande
15:15–16:00 En högskola för alla – vägen framåt!
16:00–17:00 Mingel

Plenumpass 1: Välkomna till Kvalitetsdrivet 2020!

UHR:s generaldirektör Karin Röding inleder. Vad är värdet av lika möjligheter för alla inom högskolan? Vad gör UHR i sin roll att främja lika rättigheter och möjligheter till och inom högre utbildning? Hur kan utbildningssektorn främja allas lika möjligheter att påbörja och fullfölja högskolestudier?

Plenumpass 2: En högskola för alla – från vision till verklighet

Martin Hellström, rektor Högskolan Väst, Per Hillbur, prorektor Malmö Universitet och Matilda Strömberg, ordförande SFS ger sina perspektiv på att främja likabehandling, motverka diskriminering och främja allas lika möjligheter att påbörja och fullfölja högskolestudier. Hur integreras detta arbete hos lärosätena?

Seminarium 3A: Vad kan andra europeiska länder lära oss om validering inom högskolan?

I flera länder i Europa arbetar lärosäten aktivt med erkännande av tidigare lärande. I andra länder vill lärosätena börja arbeta med frågan men vet inte hur de praktiskt ska gå tillväga. UHR leder ett europeiskt projekt, ”Recognition of Prior Learning in practice”, som involverar myndigheter och lärosäten från fem länder. Projektet syftar till att deltagarna ska lära av varandra för att utveckla praktiska metoder för validering av tidigare informellt och icke-formellt lärande för tillträde och tillgodoräknande. Under seminariet beskrivs projektet i korthet, men framför allt kommer en av projektdeltagarna, ett irländskt lärosäte som har 20 års erfarenhet av validering, berätta om sina arbetsmetoder. Seminariet hålls på engelska.

Medverkande: Deirdre Goggin, Cork Institute of Technology, Anders Ahlstrand, UHR samt några av projektdeltagarna.

Seminarium 3B: Universitets och högskolors arbete mot sexuella trakasserier

UHR har på regeringens uppdrag undersökt universitets och högskolors arbete med att förebygga sexuella trakasserier. UHR har också undersökt lärosätenas arbete när de fått kännedom om misstänkta sexuella trakasserier. Under seminariet presenteras de viktigaste resultaten. Hur beskriver lärosätena det egna arbetet mot sexuella trakasserier? Vad säger studenter och fackliga organisationer om lärosätenas arbete? Vilket stöd finns i forskningen om lärosätenas insatser? Resultaten från en intervjustudie med kvinnor som utsatts för sexuella trakasserier i akademin presenteras också.

Medverkande: Fredrik Bondestam, Nationella sekretariatet för genusforskning, Git Claesson Pipping, SULF, Lisa Salmonsson, Örebro universitet, Aleksandra Sjöstrand, UHR och Pil Maria Saugmann, SFS.

Seminarium 3C: Breddad rekrytering och breddat deltagande i högskolan – vad säger ungdomarna?

Passet utgår från resultaten i en enkätstudie som fokuserar gymnasieungdomars planer på högre utbildning. Betydelsen av bakgrundsfaktorer som kön, föräldrarnas utbildningsnivå, utländsk bakgrund och var man bor (landsort, mindre stad) för ungdomarnas planer för högre studie och deras inställning och kunskap om studiemedel kommer att presenteras och diskuteras. Även betydelsen av vad föräldrar och vänner har för inställning till högre utbildning och självrapporterade skäl till att inte planera att läsa på högskolan kommer att presenteras och diskuteras. Studien är ett samarbete mellan SCB, CSN, UKÄ och UHR.

Medverkande: Carina Hellgren, UHR, Carl-Johan Stolt, CSN och Sofia Berlin Kolm, Universitetskanslersämbetet.

Seminarium 4A: Validering inom högre utbildning: Lägesbeskrivning av arbetet med bedömning av reell kompetens

Lärosätenas pågående arbete med att bedöma och validera reell kompetens för behörighet och tillgodoräknande är i fokus för det här passet: var står vi i dag? Nya handböcker och guider som har tagits fram i samverkan mellan lärosäten kommer att  presenteras och goda exempel diskuteras. Passet anordnas av Valideringsnätverk Väst, i samverkan med andra svenska valideringsnätverk. Representanter för tre lärosäten och regionala nätverk redogör för sitt arbete.

Medverkande: Mia Andersson, Malmö universitet, repr. för Nätverk Syd, Maria Rundberget, Karlstad Universitet, repr. för Nätverk Mitt och Pernilla Hultberg, Göteborgs universitet, repr. för Valideringsnätverk Väst.

Seminarium 4B: Universitet och högskolors arbete mot sexuella trakasserier – hur går vi vidare?

Under seminariet presenteras arbete inom forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin. Programmet är ett initiativ från Karolinska institutet, KTH och Malmö universitet. Inom ramen för programmet har bland annat tre regionala dialogdagar arrangerats tillsammans med Nationella sekretariatet för genusforskning, UHR och SUHF.

Medverkande: Karin Dahlman-Wright, Karolinska institutet och Matilda Strömberg, SFS. Ytterligare medverkande tillkommer.

Seminarium 4C: Social snedrekrytering till internationell mobilitet

Kunskapen om hur social bakgrund slår igenom i rekryteringen till högskolan är tämligen spridd. Men hur ser rekryteringen till utlandsstudier ut? Under året har UHR självt och i samarbete med såväl CSN som Uppsala universitet undersökt vilka det är som väljer att studera utomlands. Vilken social bakgrund har de som väljer att studera utomlands, var kommer de ifrån och vilka vägval gör de innan de studerar utomlands? Diskussion om orsaker och möjliga åtgärder för att komma åt social snedrekrytering till internationell mobilitet diskuteras i det efterföljande passet 5C.

Medverkande: Anders Ahlstrand, UHR, Conny Pettersson, UHR, Mikael Börjesson, Uppsala universitet och Peter Engberg, CSN.

Seminarium 5A: Validering inom högre utbildning: Vägen framåt?

Passet anknyter till det föregående passet 4A: Validering inom högre utbildning: Lägesbeskrivning av arbetet med bedömning av reell kompetens, och fokuserar på hur vi kan gå vidare i arbetet med bedömning av reell kompetens. Framgångsfaktorer och hinder diskuteras. Passet anordnas av Valideringsnätverk Väst, i samverkan med andra svenska valideringsnätverk.

Medverkande: Pernilla Hultberg, Göteborgs universitet, repr. för Valideringsnätverk Väst, Linda Severinson, Högskolan Väst och Elin Landell, fd kanslichef för Valideringsdelegationen.

Seminarium 5B: Vad beror den psykiska ohälsan bland högskolestudenter på?

Psykisk ohälsa bland studenter på högskolan är ett aktuellt ämne. Omfattningen är väl känd, men de bakomliggande orsakerna är mindre kända. I det här passet undersöker vi vilka ledtrådar som finns i den senaste Eurostudentundersökningen, Eurostudent VII. Finns kopplingar mellan upplevd psykisk ohälsa och antal undervisningstimmar, studieform, social bakgrund, barn eller inte, ålder osv? Finns det korrelationer som kan hjälpa till att förklara och peka på vad som behöver göras för att förbättra studenternas mående?

Medverkande: Karin Holmvall, UHR, Regina Winzer, Folkhälsomyndigheten, Matilda Strömberg, SFS, Ingemar Dahlgren, Stockholms universitet

Seminarium 5C: Breddad rekrytering till internationell mobilitet – hur kan det gå till?

Workshop baserad på de resultat som presenteras i pass 4C: Social snedrekrytering till internationell mobilitet. Under detta seminariepass diskuteras frågor som huruvida det är ett problem att den sociala snedrekryteringen förstärks i utbytesprogrammen och vad kan man i så fall göra åt den? Är det genom stöd till studenter, vägledning, information, bättre stipendier eller lärosätenas urvalsprocesser eller andra åtgärder som man kan komma åt snedrekryteringen till utbytesstudier?

Medverkande: Anders Ahlstrand, UHR, Conny Pettersson, UHR, Aleksandra Sjöstrand, UHR, Sara Ahlstedt, UHR och Patrik Henriksson, SFS.

Plenumpass 6: Politikens ambition med breddad rekrytering och breddat deltagande

Vilka är de politiska ambitionerna när det gäller breddad rekrytering till högskolan, och väl inne i högskolan, alla studenters lika rättigheter och möjligheter?

Talare: Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning 

Plenumpass 7: En högskola för alla – vägen framåt!

Avslutande paneldiskussion där några av de medverkande från tidigare pass reflekterar över dagen och blickar framåt. Vilka utmaningar och möjligheter ser vi?

Mingel

Dagen avrundas med ett tillfälle att samtala och utbyta tankar och erfarenheter under informella och trevliga former.

 

Senast uppdaterad: 1 april 2020