Kvalitetsdrivet 2020 äger rum 8 september och hålls för första gången i digital form. Programmet för dagen är uppdaterat.

Moderator: Johannes Hylander

 

09:30 Uppstart (15 minuter)

09:45 Välkomna till Kvalitetsdrivet 2020! (15 minuter)

UHR:s generaldirektör Karin Röding inleder. Vad är värdet av lika möjligheter för alla inom högskolan? Vad gör UHR i sin roll att främja lika rättigheter och möjligheter till och inom högre utbildning? Hur kan utbildningssektorn främja allas lika möjligheter att påbörja och fullfölja högskolestudier?

10:00 Seminarium: Vad beror den psykiska ohälsan bland högskolestudenter på? (30 minuter)

Psykisk ohälsa bland studenter på högskolan är ett aktuellt ämne. Omfattningen är väl känd, men de bakomliggande orsakerna är mindre kända. I det här passet undersöker vi vilka ledtrådar som finns i den senaste Eurostudentundersökningen, Eurostudent VII. Finns kopplingar mellan upplevd psykisk ohälsa och antal undervisningstimmar, studieform, social bakgrund, barn eller inte, ålder osv? Kan resultaten av analyserna hjälpa till att förklara och peka på vad som behöver göras för att förbättra studenternas mående?

Medverkande: Carina Hellgren, UHR, Regina Winzer, Folkhälsomyndigheten. Fler medverkande kan tillkomma.

10:30 Paus (20 minuter)

10:50 Seminarium: Validering inom högre utbildning (45 minuter)

Validering – hur och varför? I flera länder i Europa arbetar lärosäten aktivt med erkännande av tidigare lärande. I andra länder vill lärosätena börja arbeta med frågan men vet inte hur de praktiskt ska gå tillväga. UHR leder ett europeiskt projekt, ”Recognition of Prior Learning in practice”, som involverar myndigheter och lärosäten från fem länder. Projektet syftar till att deltagarna ska lära av varandra för att utveckla praktiska metoder för validering av tidigare informellt och icke-formellt lärande för tillträde och tillgodoräknande. Under passet beskrivs projektet i korthet, men framför allt kommer två lärosäten presentera hur de praktiskt går tillväga med validering av informellt och icke formellt lärande och lyfter vad de anser är viktigt för att få en väl fungerande process.

Medverkande: Anders Ahlstrand, UHR, Deirdre Goggin, Cork Institute of Technology (CIT), samt en representant från Högskolan Väst.

11:35 Lunchpaus (60 minuter)

12:35 Intervju: Politikens ambition med breddad rekrytering och breddat deltagande (10 minuter)

Vilka är de politiska ambitionerna när det gäller breddad rekrytering till högskolan, och väl inne i högskolan, alla studenters lika rättigheter och möjligheter?

Medverkande: Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, intervjuas av Johannes Hylander. Inspelad programpunkt.

12:45 Seminarium: Breddad rekrytering och breddat deltagande i högskolan – vad säger ungdomarna? Och vad kan göras? (40 minuter)

Passet utgår från resultaten i en enkätstudie som fokuserar gymnasieungdomars planer på högre utbildning. Betydelsen av kön, föräldrarnas utbildningsnivå, utländsk bakgrund och var man bor, och inställning och kunskap om studiemedel kommer att presenteras och diskuteras. Studien är ett samarbete mellan SCB, CSN, UKÄ och UHR.
En fråga som är särskilt under seminariet är vad det beror på att män inte väljer högre studier i samma omfattning som kvinnor. Regionala, sociala och kulturella faktorer? Intresse och drivkrafter? Vad väljer de istället för högre studier? Include-nätverket och SFS diskuterar och problematiserar studiens resultat.

Medverkande: Carina Hellgren, UHR, Carl-Johan Stolt, CSN, Sofia Berlin Kolm, UKÄ, Samuel Heimann, Include, Linn Svärd, SFS.

13:25 Paus (20 minuter)

13:45 Seminarium: Är mobilitet en reell möjlighet för alla? (20 minuter)
Studenters socioekonomiska bakgrund har betydelse om de väljer att studera utomlands. De som studerar utomlands har i högre grad föräldrar med höga inkomster och lång utbildningsbakgrund. De har dessutom själva bättre studiemeriter från gymnasiet och en rakare väg till högskolestudier. Det visar de två studierna "Vägen till utlandsstudier" och "Svenska studenter i Erasmus – Livsbanor och sociala strukturer" publicerade på UHR:s webbplats.

Medverkande: Anders Ahlstrand, UHR, Mikael Börjesson, Uppsala universitet.

14:05 Paneldiskussion: En högskola för alla – vägen framåt! (30 minuter)
Avslutande paneldiskussion för att reflektera över dagen och blicka framåt. Vilka utmaningar och möjligheter ser vi? 

Medverkande: Karin Röding, UHR, Martin Hellström, Högskolan Väst, Linn Svärd, SFS, Per Hillbur, Malmö universitet.

14:35 Avrundning

14.45 Konferensen avslutad 

Senast uppdaterad: 29 juni 2020