Lyssna

En försöksverksamhet för krav på lämplighet vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildning

Universitets- och högskolerådet samordnade på regeringens uppdrag genomförandet av en treårig försöksverksamhet med krav på att den som antas till utbildning som leder till förskollärar-, grundlärar- eller ämneslärarexamen är lämplig för lärar- eller förskolläraryrket.

I försöksverksamheten deltog två lärosäten efter beslut i juni 2014. Det var Jönköping University och Linnéuniversitetet. Lärosätena tog fram två olika modeller för lämplighetsbedömning och UHR tog fram föreskrift inför antagningen till hösten 2016. Under vår och sommar genomfördes en antagning med lämplighetsbedömning till ett antal lärarutbildningar vid Linnéuniversitetet och Jönköping university. Under 2017 utvärderas resultatet, som presenterades för regeringen 3 maj 2018.

2018 - utvärderingen presenterades för regeringen 3 maj

2017 - utvärdering genomfördes

Under 2017 och inledningen av 2018 har en utvärdering genomförts av försöksverksamheten.

2016 - skarpt läge

Vid anmälan till höstterminen 2016 till sex av de två lärosätenas lärar- och förskollärarutbildningar fanns krav på den sökandes lämplighet för den kommande yrkesutövningen. Dessa krav var utöver de vanliga kraven på grundläggande och särskild behörighet. Den sökande bedöms som lämplig eller ännu ej lämplig. Bedömningen som lämplig är behörighetsgivande.

Läs mer i information om lämplighetsbedömning vid antagningen till vissa förskollärar- och lärarutbildningar.
Information om lämplighetsbedömning

2015 - utformning av modeller för bedömning

Under 2015 testade Jönköping university och Linnéuniversitetet sina provmodeller på frivilliga sökande eller redan antagna till lärarutbildningar vid respektive högskola. UHR tog fram ett förslag till föreskrift som tar upp lämplighet som krav vid antagning till lärarutbildning. Föreskriften heter UHRFS 2015:5 om vad som avses med lämplighet för lärar- och förskolläraryrket. UHR planerade samtidigt för uppföljning av lärarstudenter vid andra högskolor och vid Jönköping university och Linnéuniversitetet, som en del i utvärderingsarbetet.
Projektet lämplighetsprov till lärarutbildning har kommit halvvägs

2014 - UHR fick uppdraget

Universitets- och högskolerådet fick uppdraget i mars 2014 och informerar sedan dess regelbundet Regeringskansliet (utbildningsdepartementet) om försöksverksamheten. UHR skickade ut en inbjudan till de lärosäten som får utfärda grund-, ämnes- eller förskollärarexamen att delta i försöksverksamheten. UHR fattade i juni 2014 beslut om att Högskolan i Jönköping (Jönköping University), Karlstads universitet och Linnéuniversitetet ingår. Efter beslutet drog Karlstads universitet sig ur försöksverksamheten.

Tidplan

2014-2015: Högskolan i Jönköping och Linnéuniversitetet tog fram bedömningsmetoder och - modeller som testades i samband med antagningen till höstterminen 2015. UHR följde verksamheten och tog fram utvärderingsmodell. UHR informerade om försöksverksamheten vid seminarier.

2016: Högskolan i Jönköping och Linnéuniversitetet antar behöriga sökande via lämplighetsbedömning till höstterminen 2016. Det sker en gång under försöksperioden.

2017-2018: UHR utvärderar försöksverksamheten. Resultatet ska redovisas till regeringen.

Slutredovisning med utvärdering

Uppdraget slutredovisas senast den 3 maj 2018.

Studieresor till Skottland och Finland

Den 18-20 november 2015 reste företrädare för Jönköping University, Linnéuniversitet och UHR till Edinburgh, Dundee och Stirling i Skottland för att lära mer om hur man använder prov för att bedöma lämplighet vid antagningen till lärarutbildningarna. 

Läs mer i artikeln om studieresan till Skottland:
Studieresa till Skottland om lärarlämplighet

Den 1-2 december 2014 reste 16 företrädare för Högskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet och UHR till Vasa (Åbo akademi) och Helsingfors (Helsingfors universitet) för att lära mer om hur man där använder prov för att bedöma lämplighet vid antagningen till lärarutbildningarna.

Läs mer i artikeln om studieresan till Finland:
Försöksverksamhet med lämplighetsprov - studieresa till Finland

Kontakt

Karin Holmvall, projektledare
Telefon: 010-470 03 00
E-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se

Senast uppdaterad: 29 april 2019