Lyssna

Projektet lämplighetsprov till lärarutbildning har kommit halvvägs

Provomgången av projektet ”Krav på lämplighet vid tillträde till lärarutbildning” är genomförd. Linnéuniversitet testade 70 nyantagna lärarstudenter och Jönköping university 49 sökande. Nästa år 2016 blir det antagning på riktigt.

Regeringsuppdraget om försöksverksamhet med krav på lämplighet vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildning har kommit halvvägs. Lärarutbildningarna i Jönköping och Kalmar/Växjö deltar.

- Vi valde att vara med på grund av att lärarutbildningen är en stor och viktig del av Linnéuniversitet och vi bedriver redan forskning inom området bedömning men mest kopplat till verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, för lärarutbildningen, säger Per Gerrevall, projektledare.

- Vi såg deltagandet i projektet som ytterligare ett steg i att höja kvaliteten i lärarutbildningen men också som en vidareutveckling av de deltagande lärarutbildarnas kompetens kring bedömning, säger Fausto Callegari, projektledare vid Jönköping University.

De två lärosätena har under 2014-2015 utvecklat lite olika modeller för hur lämpligheten ska prövas, men gemensamt är att de sökande har haft tillgång till material som de sedan vid bedömningstillfället reflekterat över och de har träffat bedömargrupper för intervjuer.

Från ännu inte lämplig till mycket lämplig

Vid båda lärosätena kom hela bedömningsskalan till användning; det vill säga från ännu inte lämplig till mycket väl lämplig. Provomgångens resultat användes inte vid antagningen, därför har ingen återkoppling skett individuellt till de testade personerna.  

Både Jönköping University och Linnéuniversitetet har fått positiva omdömen från de bedömare som ingått i bedömargrupperna. Grupperna har bestått av lärarutbildare, yrkesverksamma förskollärare/ lärare samt förskolechefer/rektorer.  Även de medverkande studenterna har gett provomgången positiva omdömen.

- En majoritet av studenterna såg prövningen som en möjlighet till självreflektion. En del var oroliga inför bedömningstillfället, men oron släppte snabbt. Ett flertal av studenterna såg lämplighetsprovet som ett sätt att öka sina möjligheter att antas trots lägre betyg, konstaterar Fausto Callegari.

- Eftersom vi gjorde vår modellprövning på redan antagna så såg studenterna det som en givande övning för framtida anställningsintervjuer men också som ett sätt att fördjupa förståelsen för lärarutbildningen och läraryrket, refererar Per Gerrevall.

Skarpt läge inför hösten 2016

I provomgången i samband med antagningen hösten 2015 har det varit frivilligt för de studenter som valt att delta i försöket.  Vid antagningen till höstterminen 2016 ska urval göras utifrån betyg, högskoleprovsresultat och lämplighetsprövning. Det innebär att det blir obligatoriskt för alla sökande till de valda lärarutbildningarna att göra lämplighetsprövningen. Det är viktigt för projektets skull med bredd i de val av lärarutbildningar som Linnéuniversitetet och Jönköping University gör. Vid Linnéuniversitetet lutar det åt någon av grundlärarprogrammets inriktningar.  Vid Jönköping Universitet lutar det förskollärarprogrammet och några av inriktningarna inom ämneslärarprogrammet. Beslut kommer senare i höst.

Fram till våren är det mycket som ska hinnas med. Båda lärosätena måste utbilda fler bedömare. Arbetet med både provmodeller och logistik behöver intensifieras. Logistiken är en svår nöt att knäcka när ett stort antal sökande ska lämplighetsprövas.

Utbilda bedömare och kvalitetssäkra processen

- Vi arbetar intensivt med ett webbtest för självbedömning som ska finnas för den intresserade att göra under anmälningsperioden, berättar Per Gerrevall. I övrigt känner sig Linnéuniversitetet klara med provmodellen. På prövningsdagen får de sökande läsa in sig på två debattartiklar, göra ett skrivtest, delta i en gruppdiskussion och träffa bedömargruppen för enskild intervju. Bedömningen görs sedan efter kriterier i en fyrgradig skala.

För Jönköpings del så kommer de sökande att få tillgång till material som de kan läsa på hemifrån. På prövningsdagen ska de skriva en personlig reflektion utifrån någon av artiklarna och träffa bedömargruppen för ett 20 minuter långt samtal (intervju). Jönköping University använder också en fyrgradig skala.

- Eftersom det till antagningen ht-2016 blir obligatoriskt för alla sökande att genomgå prövningen blir det särskilt viktigt att hela antagningsprocessen fungerar till 100 procent. Inte minst gäller det hur kallelsen ska hanteras på ett rättssäkert sätt, säger Fausto Callegari.

UHR tar fram föreskrifter

Universitets- och högskolerådet har just nu ett föreskriftsförslag om vad som avses med lämplighet för lärar- och förskolläraryrket ute på remiss. Förslaget säger att lämplighet baseras på kommunikativ förmåga, interaktiv förmåga, förmåga till självreflektion, förmåga till ledarroll och motivation för den kommande yrkesutövningen.

- UHR:s styrelse kommer att fatta beslut om denna föreskrift senare i höst, säger projektledaren Karin Holmvall, UHR. Dessutom arbetar de tre parterna hårt med hur försöksverksamheten ska följas upp och utvärderas.

Antagningsprov inget nytt under solen

Karin Holmvall lyfter också fram att lämplighetsprov inte är något nytt för Sverige, inte heller inom lärarutbildningen. Under delar av 1900-talet antogs lärarstudenter genom lämplighetstest.

UHR hinner följa de antagna studenterna samt jämförbara lärarstudenter vid andra lärosäten under ett år. Efter det är det dags för återrapportering om försöksverksamheten till regeringen.

Kontakt

Karin Holmvall, projektledare
Telefon: 010-470 03 00
E-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se

Per Gerrevall, projektledare vid Linnéuniversitetet
Telefon: 0772-28 80 00
E-post: fornamn.efternamn(at)lnu.se

Fausto Callegari, projektledare vid Jönköping university
Telefon: 036-10 10 00
E-post: fornamn.efternamn(at)ju.se

Senast uppdaterad: 3 april 2019