Lyssna

Främja användningen av lokalt beslutade urvalsgrunder

Universitets och högskolerådet fick i juli 2018 i uppdrag av regeringen att främja universitets och högskolors användning av lokalt beslutade urvalsgrunder samt stödja lärosätena i arbetet med att utveckla sådana urvalsgrunder. I uppdraget ingår också att bedöma om det finns behov av föreskrifter om lokalt beslutade urvalsgrunder.

I propositionen Fler vägar till kunskap - en högskola för livslångt lärande (2017/18:204) framgår att det är angeläget att lärosätenas möjlighet att själva utforma del av urvalet bör utnyttjas i högre grad än vad den görs idag.

Lärosätet kan själv besluta 

Om det finns fler behöriga sökande till en utbildning än det finns platser måste lärosätet göra ett urval bland de sökande. Till en utbildning på grundnivå fördelas platserna genom minst en tredjedel till sökande med betyg och minst en tredjedel till sökande med högskoleprovsresultat. Utöver det får högst en tredjedel av platserna fördelas på en urvalsgrund som lärosätet själv kan besluta om, till exempel ett speciellt utformat prov, intervju eller viss arbetslivserfarenhet. 

För vissa utbildningar kan andra meriter än betyg och högskoleprovsresultat vara mer användbara för att rangordna de bäst lämpade bland behöriga sökande. Då kan en lokalt beslutad urvalsgrund vara en bättre lämpad urvalsgrund. Lokalt beslutade urvalsgrunder kan syfta till att få de mest motiverade studenterna eller till att rekrytera personer med en viss typ av meriter för att möta en viss utbildnings specifika behov.

Att låta olika slags meriter ligga till grund för urvalet kan gynna det livslånga lärandet och  skapa möjligheter att bredda rekryteringen till utbildningen.

Insatser 2018

  • UHR skickade en enkät till alla lärosäten i syfte att identifiera goda exempel av lärosätenas användning av alternativt urval. Syftet var också att inventera lärosätenas behov av stöd i användandet av lokalt beslutade urvalsgrunder.

Insatser 2019

  • Under 2019 fortsätter UHR arbetet med att bearbeta information och frågor som framkommit i enkätsvaren.
  • UHR uppmärksammar goda exempel från lärosätenas arbete på Uhr.se och i kontakt med universitet och högskolor.
  • UHR identifierar eventuella åtgärder för att kunna möta upp behov och stöd som lärosäten efterfrågar.
  • UHR analyserar och bedömer behovet av föreskrifter på området.

Information om ansökan om tillstånd att använda mer än en tredjedel av platserna till lokalt beslutade urvalsgrunder (för lärosäten)

Vill du veta mer? Kontakta utredare Petra Brundell, Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor, UHR.

Senast uppdaterad: 26 mars 2021