Här listas begrepp som den som arbetar med reell kompetens ofta kommer i kontakt med.

Kompetens

Förmåga att använda kunskaper och färdigheter för att utföra uppgifter och lösa problem.

Reell kompetens

Den samlade, faktiska, kompetens som en individ har oberoende av hur, när eller var den har förvärvats.

En person kan vara reellt kompetent genom exempelvis:

Arbete: anställningar eller eget företagande.
Utbildning: inom det formella utbildningssystemet som till exempel gymnasieskola eller Komvux. Även utbildning utanför det formella utbildningssystemet. Till exempel intern- och personalutbildningar.
Ideellt arbete: föreningsverksamhet, politiskt engagemang eller liknande.
Andra erfarenheter: till exempel föräldraskap och familjeliv, vård av anhörig eller militärtjänst.

Formell kompetens

Kompetens som en etablerad organisation t.ex. en utbildningsinstitution, en myndighet eller en branschorganisation, har bedömt och dokumenterat i formella termer genom betyg, intyg, certifikat, legitimation etc.

Formellt lärande

Ett lärande som äger rum inom det formella utbildningssystemet och som är tydligt utformat i termer av ämnen/områden, tid och resurser. Det formella lärandet regleras av lagar, förordningar och andra föreskrifter och syftar till betyg, examensbevis, utbildningsbevis eller motsvarande. Kvalitetssäkring i form av tillsyn och annan granskning genomförs av myndigheter.

Icke-formellt lärande

Ett avsiktligt och organiserat lärande som inte regleras av lagar, förordningen eller föreskrifter. Icke-formell kompetens förvärvas till exempel genom studiecirklar, arbetsmarknadsutbildningar och personalutbildningar. I samband med en sådan kan du exempelvis mota ett certifikat eller diplom. Kvalitetssäkringen genomförs av den egna branschen eller av branschens erkända organisation. 

Informellt lärande

Denna förvärvas oftast via ett oavsiktligt lärande som inte är organiserat eller strukturerat och som pågår på arbetsplatsen, i hemmet, på fritiden eller under ledigheten etc.

Validering

En process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens en person besitter oberoende av hur de förvärvats. Skollagen (2010:800). På europeisk nivå beskrivs den i fyra separata steg: identifiering, dokumentering, bedömning och erkännande (certifiering).

Begreppsdefinitionerna är hämtade ur rapporten ”En nationell strategi för validering”, SOU 2017:18.

Senast uppdaterad: 27 november 2019