UHR presenterar i en rapport ett förslag till hur en försöksverksamhet med en särskild valideringsinsats inom högskolan och yrkeshögskolan kan utformas, enligt uppdrag från regeringen i myndighetens regleringsbrev.

Syftet med uppdraget är att öka tillgängligheten till validering för tillträde till eller för tillgodoräknande av utbildning samt att kunna ge ett utlåtande från UHR över slutförd utländsk utbildning där dokumentation saknas. Verksamheten ska även avse personer som har en dokumenterad men oavslutad utländsk eftergymnasial utbildning. Målet med insatsen, enligt regeringen, är att fler ska få sina kvalifikationer erkända för att snabbare kunna bli antagna till eller komplettera en utbildning eller etablera sig på arbetsmarknaden.

Modellen som UHR föreslår innebär att personer som ansöker om erkännande av sin avslutade utländska utbildning men inte har den fullständigt dokumenterad, efter prövning av myndigheten kan erbjudas validering av sakkunniga på lärosäten alternativt branschvalideringsutförare för yrkesutbildningar. Utifrån valideringens resultat kan UHR utfärda ett erkännande i form av ett utlåtande. Det innebär att personer som idag inte får ett erkännande av sin utländska utbildning ges den möjligheten.

För personer med oavslutade högskoleutbildningar föreslås en möjlighet att få ett förhandsbesked som anger hur utbildningen relaterar till en motsvarande svensk utbildning och vad som kan komma att behöva kompletteras för att slutföra utbildningen. Även denna validering, eller bedömning, föreslår UHR ska genomföras av sakkunniga på lärosäten. Beskedet ska sedan kunna vara en utgångspunkt i samband med antagning och tillgodoräknande i högskolan. Här skapas förutsättningar för en gemensam organisation bland universitet och högskolor kring bedömning av tidigare studier och reell kompetens. I förslaget ingår framtagandet av ett systemstöd som i förlängningen kan stödja en sådan organisation.

Den föreslagna försöksverksamheten är tänkt att genomföras under perioden 2016-2020.