Regeringen har gett Universitets- och högskolerådet (UHR) i uppdrag att ta över samordningsuppdraget, från Malmö högskola, för validering av yrkeskunskaper för tillträde till yrkeslärarutbildningen.

Från och med antagningen till höstterminen 2017 kommer UHR att samordna validering av yrkeskunskaper för särskild behörighet till yrkeslärarutbildningar. I uppdraget ingår att samordna lärosätenas arbete med validering av yrkeskunskaper som ska resultera i likvärdig bedömning av hög kvalitet.

För att kunna genomföra uppdraget ska UHR rekrytera och kvalitetssäkra de bedömare som lärosätena ska använda vid bedömning av yrkeskunskaper samt utreda hur en likvärdighet i bedömningarna kan uppnås. UHR kommer att samverka med aktuella lärosäten, Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan och de olika yrkenas branscher.

UHR:s samordningsansvar gäller från och med den 1 januari 2017. Till och med den 31 december 2016 ligger samordningsuppdraget på Malmö högskola.