Myndigheten för delaktighet (MFD) föreslår i en remiss ansvarsfördelning för politik för funktionshinder. Universitets- och högskolerådet (UHR) önskar ett större ansvar för frågan inom högskolesektorn än vad som föreslås i remissen. Ett sådant uppdrag skulle stärka UHR:s uppdrag att främja högskolestudier.

MFD föreslår i sin remiss MFDs rapport En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle en tydligare och mer sammanhållen politik för funktionshinder som ska genomsyra all verksamhet i samhället.

MFD föreslår att UHR ska ansvara för att genomföra funktionshinderpolitiken inom högskolesektorn. Dessutom föreslår MFD Skolverket som övergripande ansvarig myndighet för kunskapsframtagning inom funktionshinderpolitiken inom hela utbildningsområdet.

UHR menar att Skolverket är en förvaltningsmyndighet som i allt övrigt inte innefattar högskoleutbildning och menar att det skulle ligga närmare till hands att ge UHR ansvaret för den delen. UHR har redan i uppdrag för att stötta lärosätena för breddad rekrytering. Mycket goda förutsättningar finns därmed att utöka detta arbete till att även omfatta en bättre funktionshinderpolitik inom högre utbildning.