I de första återrapporteringarna från lärosätena inom regeringsuppdraget från 2016 ”Samordning av pilotverksamhet reell kompetens” kan vi läsa om ett intensivt arbete med att organisera sig internt. Om initiativ för erfarenhetsutbyte och nätverkande men även om en lång startsträcka, behov av kompetensutveckling och en viss motvilja inom det egna lärosätet.

Lärosätena organiserar sig

Nu har en första återrapportering från lärosäten inom pilotverksamheten för bedömning av reell kompetens kommit in och vi får en bild av var lärosätena faktiskt befinner sig samt vilka utmaningar vi tillsammans står inför. I pilotverksamheten deltar cirka 30 lärosäten, inom ett eller flera delprojekt. Gemensamt för dem är utvecklingen av den interna organisationen. Fokus har legat på, och kommer att ligga på fram till årsskiftet, att rekrytera rätt personer, sätta samman projekt- och styrgrupper samt formulera projektplaner och budgetar för det kommande arbetet.

I flertalet återrapporteringar kan vi även läsa om aktiviteter för erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan lärosätena, i form av studiebesök och seminarier men även att nya nätverk bildats. Ett exempel är "Norrlands lärosäten" där fem högskolor och universitet ingår för återkommande träffar.

För de lärosäten som arbetar specifikt med strukturer för bedömning inom yrkesutbildningar och validering av akademisk utbildning utan dokument har kontakt etablerats och dialog inletts med andra berörda myndigheter som Näringsdepartementet, Arbetsförmedlingen och olika fackföreningar.

Inventering av interna processer

I återrapporteringarna ges även en tydlig bild av konsensus bland högskolorna och universiteten. När organisationen är på plats och förankringen inletts internt läggs fokus på att inventera sina egna processer för bedömning av reell kompetens för tillträde och tillgodoräknande. Förhoppningen är att skapa sig en nulägesbild och på sikt anpassa sina processer för en implementering av varaktiga strukturer för bedömning av reell kompetens på nationell nivå.

Utmaningar för pilotverksamhetens utveckling

I och med Universitets- och högskolerådets (UHR) övergripande ansvar för att hela pilotverksamheten löper på som den ska har ett antal kritiska faktorer identifierats. En av dem är att kompetens och kunskap på området bedömning och validering av reell kompetens är bristfällig på en del lärosäten. Av den här anledningen har UHR, i ett första skede, bjudit in till två kompetensutvecklingstillfällen under hösten/vintern.

Den första sker i form av ett webbinarium den 28 november. Webbinariet är öppet för representanter även från lärosäten som inte ingår i pilotverksamheten men riktar sig dock till nybörjare på området. Syftet är att förklara begreppen, förtydliga UHR:s uppdrag samt att ge en samhällskontext genom att Valideringsdelegationen presenterar sitt uppdrag. Det andra kompetensutvecklingstillfället är i slutet på januari och riktar sig till de lärosäten som beviljats medel att ingå i pilotverksamheten. Dit har även externa föreläsare bjudits in. Målet är att lyfta goda exempel och visa hur bedömningsarbetet kan se ut och struktureras i praktiken.

En utmaning som flera lärosäten lyfter i sina återrapporteringar är förankringen inom det egna lärosätet. Bedömning och validering av reell kompetens för tillträde och tillgodoräknande är komplext och berör ofta flera olika delar av ett lärosätes institutioner. Internt finns även, på en del lärosäten, en viss motvilja att ta fram strukturer för bedömning, beroende på ekonomiska begränsningar och resurser.

- De största utmaningarna är att alla lärosäten ännu inte anställt de personer som ska arbeta inom projektet och att kompetensutvecklingsbehovet är så stort. Det hade vi inte kunnat förutspå. Det här innebär en försening av projektets framfart. Så svarar Sofia Elfstrand, projektledare pilotverksamhet bedömning av reell kompetens, Universitets- och högskolerådet på frågan vilken den största utmaning är.

Pilotverksamheten i stort

För varje delprojekt inom pilotverksamheten finns på UHR en person som ansvarar för att följa och stödja lärosätena i deras arbete. Under hösten har därför flera workshops anordnats och representanter från UHR har besökt ett antal lärosäten. Just nu pågår även ett intensivt arbete, projektlett av UHR, för att anpassa IT-stödet Valda till den här typen av bedömningsärenden. Valda är tänkt som ett handläggningssystem för ansökningarna om bedömning av reell kompetens och för närvarande samlas krav och önskemål in från lärosätena.

Kontakt

Projektledare, Sofia Elfstrand, Universitets- och högskolerådet
sofia.elfstrand(at)uhr.se