Universitets- och högskolerådets samordningsuppdrag kring validering av yrkeskunskaper, i samband med tillträde till yrkeslärarutbildningen är i full gång. För första gången används en nationell, gemensam bedömarbank i samband med antagningen. Syftet är att bidra till att mer likvärdiga valideringar av yrkeskompetens hos de sökande genomförs.

Yrkeslärarutbildningen omfattar 90 högskolepoäng i pedagogik. Yrkeskunskaperna inom det ämne den sökande vill undervisa i ska personen ha redan innan utbildningen och räknas i det här fallet som särskild behörighet. I samband med ansökan valideras därför den sökandes yrkeskunskaper med hjälp av en så kallad bedömare. Bedömaren tar ställning till om den sökande har tillräckligta goda kunskaper för att undervisa i ämnet. Detta sker utifrån UHR:s kunskapskriterier och bedömaren ger ett bedömningsutlåtande till lärosätet. Det kan också beskrivas som en rekommendation till lärosätet huruvida den sökande bör antas till utbildningen. Bedömaren är en sakkunnig person med god insyn i aktuellt yrke och yrkesämne samt har kunskap om UHR:s kunskapskriterier för yrkesämnet. Det slutgiltiga beslutet om en sökande antas till yrkeslärarutbildningen eller inte tar lärosätet.

Universitet och högskolor har haft olika processer för validering av yrkeskunskaper vilket lett till att transparens och likvärdighet i vissa fall varit bristfällig. Den nationella bedömarbanken är ett första steg för mer likvärdiga bedömningar. UHR:s samordningsansvar gäller från och med den 1 januari 2017 och i myndighetens uppdrag ingår att:

• Rekrytera och kvalitetssäkra de bedömare som lärosätena ska använda
• Utreda hur större likvärdighet i bedömningarna kan uppnås, genom till exempel:
En gemensam bedömarutbildning
Ett likartat kartläggningssystem
Närmare samarbete med branscherna
• Utveckla informationen till de sökande som inte uppfyller kraven för den särskilda behörigheten, för att underlätta komplettering
• Utveckla statistiken om sökande och antagna

Uppdraget sker i samarbete med aktuella lärosäten, Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan och de olika yrkenas branscher. Om du har frågor kring uppdraget är du välkommen att höra av dig till projektledare, Sophia Ekengrenfornamn.efternamn(@)uhr.se