En förenklad, mer effektiv och rättssäker administration av tentatillfällen på universitet och högskolor. Det är några av fördelarna med TentaAdmin – UHR:s system för att administrera provtillfällen, som är öppet för alla lärosäten i Sverige att ansluta sig till.

- De handläggare som sett systemet är väldigt positiva. Man måste också se de ekonomiska fördelarna. Det finns idag inget system som gör motsvarande, säger Anders Möllström, förvaltningsledare på UHR.

Bokar, placerar och informerar

TentaAdmin lanserades 2014 efter efterfrågan från lärosätena. Dess huvudmoment är att boka, placera och informera tentavakter och placera och informera de tentaskrivande studenterna. Tack vare systemet är det till exempel möjligt att se tillgängliga tentavakter på hela lärosätet och inte bara den egna institutionen.

Anders Möllström, UHR- Tanken är att gå från en decentraliserad administration av skrivtillfällen till en centraliserad, där alla tentavakter på ett lärosäte får samma villkor. Och att ersätta den fysiska pappershanteringen med en digital administration, säger Anders Möllström.

Det går  att mata in uppgifter om skrivtillfällen, vakter och provdeltagare manuellt, men även att koppla ihop TentaAdmin med andra system som lärosätet använder. Kostnaden för universitet och högskolor som vill ansluta sig är i dagsläget 19 kronor per helårsstudent och år.

Kommer spara 90 procent av en heltidstjänst

Idag använder två högskolor systemet: Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), som också var de som finansierade framtagandet. BTH uppskattar att man sparar in 60 procent av en heltidstjänst, jämfört med om tentaadministrationen skötts på manuell väg.

- På sikt räknar vi med att spara 90 procent, säger Cecilia von Mentzingen, tentamensansvarig på BTH. Informationen vi hämtar därifrån gör också att vi kan ge bättre service till studenterna och innebär att vi arbetar enhetlig och rättssäkert.

- En stor fördel för oss har varit möjligheten att bemöta alla studenter likadant, säger Wanda Manninger, projektledare och ansvarig för systemet på KTH. Tentaadministrationen kan nu skötas av proffsteam som genom systemet får stöd i att arbeta på ett rättssäkert och kvalitetssäkrat sätt. I och med att man kan lägga in kommentarer i arbetsflödet blir administrationen också mindre sårbar för till exempel sjukfrånvaro.

Ett system som utvecklas kontinuerligt

I år har även Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) anslutit sig till TentaAdmin och börjar arbeta skarpt under 2018. UHR arbetar, tillsammans med de lärosäten som använder systemet, löpande med att utveckla och förbättra det.

- Vi utgår ifrån de önskemål som kommer in från användarna. Just nu ser vi på möjligheteten att slå ihop olika skrivtillfällen, något som varit ett önskemål från de mindre lärosätena, säger Anders Möllström.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om TentaAdmin eller ansluta ditt lärosäte? Kontakta:

Anders Möllström
E-post: anders.mollstrom(at)uhr.se