Incitament, modeller och system finns och lärosätena är motiverade sedan länge. Deltagarna på Trackit-konferensen 22 maj efterlyste ett starkare och bredare politiskt stöd från regeringshåll för ett långsiktigt arbete med fokus på breddad rekrytering.

Trackit är idén om att ett framgångsrikt arbete med breddad rekrytering, breddat deltagande och ett stöd för etablering i arbetslivet av studenter föregås av lärosätenas kunskap om den egna studentpopulationen. En kunskap som bygger på data insamlade, genom enkäter och registerdata före under och efter studierna för att ligga till grund för var och hur aktiviteter ska sättas in för att ge bäst resultat.

Trackit var ett av flera guldkorn som uppenbarade sig när UHR finkammade lärosätenas insatser på området breddad rekrytering och breddat deltagande inom sitt regeringsuppdrag 2015 ("Kan excellens uppstå i homogena utbildningsmiljöer?"). Därför beslutade man sig för att sprida kunskapen genom denna konferens, som ägde rum 22 maj 2017 i samverkan med SUHF. Konferensen modererades av Anders Söderholm, SUHF:s generalsekreterare och tillträdande generaldirektör för Universitetskanslersämbetet.

Lunds universitet, Malmö högskola och Högskolan Väst har alla anlitat Hanne Smidt (senior rådgivare EUA – European University Association), efter hennes och Michael Gaebles (chef EUA) rapport 2008 om hur Europas lärosäten arbetar med uppföljning. På konferensen redovisades lärosätenas resultat av Trackit-genomlysningen och exempel gavs på vilka framgångsrika åtgärder man vidtagit.

Bland annat presenterades exempel från Lunds Universitet på enkla insatser som efterfrågats av nya studenter som hur studenten initieras i den akademiska världen, i vilken ordning och på vilket sätt man får sin information för att kunna ta den till sig. Högskolan Väst har efter Trackit-genomlysningen bland mycket annat valt att lägga mer energi på högskolepedagogisk utbildning innefattande normkritisk pedagogisk kunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka inlärningssituationen.

Michael Gaebel poängterade, utifrån ett internationellt perspektiv, att Bolognaarbetet allt mindre handlar om livslångt lärande utan sedan Charlie Hebdo-attacken kommit alltmer att handla om social inkludering och motarbetande av radikalisering. Det senare ifrågasatte han, utifrån kunskapen om att några av världens värsta illdåd de facto är utförda av extremt välutbildade personer. Social inkludering däremot menade han verkligen borde vara ett ämne som kan angripas globalt så som exempelvis klimatfrågan. Men han betonade uppförsbacken i arbetet med breddad rekrytering och social inkludering genom utbildning genom att citera Michael Crow, rektor vid Arizona State University: “Our entire education system is built around the notion of exclusivity, scarcity, hierarchy and social status. … If you want inclusion back, you must defeat this”.